Εκλέχτηκε νέος πρόεδρος στην Ένωση Στρατιωτικών Βόλου


Στον Βόλο, σήμερα την 1η του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη, στα γραφεία της Ένωσης εκλήθησαν και πήραν μέρος στη Συνεδρίαση τα τακτικά μέλη του Δ.Σ. μετά την πρόσκληση του Αντιπροέδρου,κατ΄ άρθρο 19 του καταστατικού της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Β.Μ, ασκώντας τα καθήκοντα του Προέδρου, με παρόντα μέλη: τον Αντιπρόεδρο Ελευθέριο Κακκάβα την Γενική Γραμματέα Μαρία Καρτσάνα, τον Ταμία Χρήστο Κόμναρη, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα Ανέστη Πιπικάκη, και τα μέλη Δημήτριο Κοντούρη, και Δημήτριο Τσιοπρά, με τα παρακάτω θέματα:

- Ανάδειξη Προέδρου μετά την παραίτηση από την θέση αυτή του Βασιλείου Δερβίση (1-6-2020) κατόπιν προσωπικών προβλημάτων, την οποία κατέβαλλε το αναπληρωματικό μέλος Συμεών Αθανασιάδης αλλά και της παραίτησης της Γεν. Γραμματέας Μαρίας Καρτσάνας (30-6-2020).

- Συγκρότηση του Δ.Σ. σε νέο.

1. Σαν πρώτο θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε ο Αντιπρόεδρος Κακκάβας Ελευθέριος την ανακήρυξη νέου Προέδρου, αλλά και τις επιθυμίες των μελών για την θέση αυτής.

Επιθυμία δήλωσαν τα μέλη Δημήτριος Κοντούρης και η Μαρία Καρτσάνα.

Μετά την διεξάγωγή μυστικής ψηφοφορίας, Πρόεδρος με 5 ψήφους υπέρ, κατά 2 ψήφοι, άκυρα – λευκά 0, εκλέγεται ο Δημήτριος Κοντούρης.

2. Μετά την εκλογή του Προέδρου τέθηκε ως θέμα της γενικής αναδιάρθρωσης του Δ.Σ., διότι μετά την εκλογή του Προέδρου ο οποίος προέρχεται από το Σώμα του Στρατού Ξηράς ο Αντιπρόεδρος πρέπει να προέρχεται από διαφορετικό Σώμα σύμφωνα με το καταστατικό της Ένωσης άρθρο 18 παρ.1. Παραιτήθηκε ο νυν Αντιπρόεδρος Ελευθέριος Κακκάβας, λόγω το ότι προέρχεται από το Σώμα του Στρατού Ξηράς. Επιθυμία για την κάλυψη της θέσης του Αντιπροέδρου εξέφρασε ο Ανέστης Πιπικάκης και η οποία ψηφίστηκε παμψηφεί. Για την θέση του Γεν. Γραμματέα εξέφρασε επιθυμία ο Δημήτριος Τσιοπράς και η οποία ψηφίστηκε παμψηφεί. Για την θέση του Ταμία δεν εκφράστηκε κάποια επιθυμία, οπότε θα καλυφθεί από τον νυν Ταμία Χρήστο Κόμναρη , ενώ για την θέση του αναπληρωτή Γεν. Γραμματέα εξέφρασε επιθυμία ο Συμεών Αθανασιάδης και η οποία ψηφίστηκε παμψηφεί.

3. Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως κάτωθι:

 Πρόεδρος: Δημήτριος Κοντούρης
 Αντιπρόεδρος: Ανέστης Πιπικάκης
 Γενικός Γραμματέας: Δημήτριος Τσιοπράς
 Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Συμεών Αθανασιάδης

 Ταμίας : Χρήστος Κόμναρης

 Μέλος: Μαρία Καρτσάνα
 Μέλος: Κακκάβας Ελευθέριος

4. Περαιτέρω ο νέος Πρόεδρος εφόσον ευχαρίστησε τον πρώην Πρόεδρο για την πολυετή συνεισφορά του, ευχαρίστησε τα μέλη του Δ.Σ. για την στήριξη τους,

Και ζήτησε την συνεργασία της συνυποψήφιας του. Δεσμεύτηκε ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια τιμώντας τη ψήφο των συναδέλφων προκειμένου να ολοκληρωθεί η θητεία του ΔΣ μέχρι το τέλος, με γνώμονα τη δημοκρατία ,την ελευθερία έκφρασης και ενημέρωσης. Σκοπός και στόχος η γνωστοποίηση και επίλυση των προβλημάτων που μας απασχολούν ως κλάδο.

Η συνυποψήφια του δήλωσε ότι θα συνδράμει στο έργο του ΔΣ όπως προβλέπεται από τα καθήκοντα της.

      Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως:

   

      Ο Πρόεδρος                                            Ο Γραμματέας

Δημήτριος Κοντούρης                            Δημήτριος Τσιοπράς