ΥΠΕΘΑ: Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων


Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 7589/22-06-2020) με θέμα: «Άμεση αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων»

Σε απάντηση της (δ) σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι βουλευτές κ.κ. Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης με θέμα «Άμεση αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων», σας γνωρίζω ότι, τα συνταξιοδοτικά - ασφαλιστικά θέματα εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠ.ΕΘ.Α), αφού η ακολουθούμενη δημοσιονομική, αλλά και συνταξιοδοτική πολιτική, ασκείται και εφαρμόζεται αποκλειστικά από τα Υπουργεία Οικονομικών (Υ.Ο.) και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων (ΥΠ.Ε.Κ.Υ).

Ωστόσο, το ΥΠ.ΕΘ.Α, για την ορθή εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.4609/2019 (Α΄67), αναφορικά με την προσμέτρηση στο διπλάσιο του υπόψη χρόνου υπηρεσίας για όλα τα εν ενεργεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, που έχουν υπηρετήσει σε Μονάδες ασκώντας τα καθήκοντα της ειδικότητάς τους, ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής, συνεχίζει απρόσκοπτα να συνεργάζεται με το ΥΠ.Ε.Κ.Υ, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη δυνατή λύση προς όφελος του προσωπικού.

Στο πλαίσιο αυτό, και προς την κατεύθυνση επίλυσης του ζητήματος, το ΥΠ.ΕΘ.Α, έχει, ήδη, αποστείλει την (γ) σχετική στο καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία προτείνεται:

Η εν λόγω 5ετία να προσμετράται επιπλέον του χρόνου που αναγνωρίζεται στο διπλάσιο ή τριπλάσιο σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 40 του ΠΔ 169/2007 (Α΄210).
Το δικαίωμα αναγνώρισης να ανατρέχει σε υπηρεσίες που πραγματοποιήθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της στρατιωτικής υπηρεσίας των δικαιούχων και ανεξάρτητα από την ημερομηνία διορισμού τους, ήτοι πριν ή μετά την 30 Σεπ 90.

Για την καταβολή των εισφορών αναγνώρισης όπως τυγχάνουν πλήρους εφαρμογής οι κατευθυντήριες οδηγίες των (α) και (β) σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.Ε.Κ.Α.

Δικαίωμα αναγνώρισης του υπόψη χρόνου να χορηγείται και σε στελέχη που τελούν ήδη σε αποστρατεία.

Κατά τα λοιπά αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ