Παναγιωτόπουλος: Απάντηση για Επέκταση Επιδόματος Παραμεθορίου στους Στρατιωτικούς


Σε απάντηση της σχετικής αναφοράς, που κατέθεσε η βουλευτής κα Ολυμπία Τελιγιορίδου με θέμα «Επίδομα Παραμεθόριων Περιοχών στους Υπηρετούντες στα Συντάγματα Προκαλύψεως» σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Οι αρμοδιότητες για την πολιτική μισθών και αποζημιώσεων ανήκουν αποκλειστικά στο Υπουργείο Οικονομικών, καθώς δίνει τις γενικές κατευθύνσεις και εξειδικεύει με ειδικούς νόμους, την εφαρμοζόμενη εκάστοτε δημοσιονομική πολιτική.

Το επίδομα των Απομακρυσμένων και Παραμεθόριων περιοχών καταβάλλεται στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε περιοχές, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά από τις οικείες διατάξεις και κοινές υπουργικές αποφάσεις, λόγω των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν και αποτελεί κίνητρο παραμονής τους στις υπηρεσίες των περιοχών αυτών.

Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων διέπονται από διαφορετικό μισθολογικό καθεστώς, και επομένως, δεν είναι εφικτή η επέκταση και εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου αμοιβών, που ισχύει για τους δημοσίους υπαλλήλους και στους στρατιωτικούς. Το μισθολόγιο τους είναι ενιαίο και ρυθμίζει τις αποδοχές σε συνάρτηση με τις ιδιαιτερότητες, τη φύση, τον τρόπο και το χώρο της προσφερόμενης εργασίας.

Πάγια θέση του ΥΠΕΘΑ είναι η αποκατάσταση αδικιών και η ρεαλιστική ρύθμιση των αιτημάτων, αναλαμβάνοντας, όπου είναι εφικτό, σχετικές πρωτοβουλίες. Σε κάθε περίπτωση, όμως, η πολιτική που θα εφαρμοσθεί, ανήκει στη αποκλειστικότητα του ως άνω Υπουργείου, ενώ τυχόν προβαλλόμενες νομοτεχνικές βελτιώσεις, θα πρέπει να συμβαδίζουν με το πλαίσιο των αρχών και των ορίων του εκτελούμενου εκάστοτε δημοσιονομικού προγραμματισμού.

Κατά τα λοιπά επιτρέψτε μου να σας παραπέμψω στη (β) σχετική απάντησή μου, επί της (α) όμοιας Ερώτησης, η οποία μνημονεύεται στην Αναφορά σας.