Νικ. Παναγιωτόπουλος: Απολογισμός ενός χρόνου παραμονής στο ΥΠΕΘΑ


ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΠΥΡΑΥΛΑΚΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΟΥΝ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ.

ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Στον έναν χρόνο παραμονής μας στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας εργαστήκαμε για να κλείσουμε ανοιχτά θέματα και να λύσουμε «Γόρδιους Δεσμούς» που καρκι­νοβατούσαν επί σειράν ετών. Με χαμηλούς τόνους, αλλά με σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα, σηκώνουμε τα μανίκια και μοχθούμε καθημερινά με βασική κατεύ­θυνση να υλοποιήσουμε ό,τι έχουμε εξαγ­γείλει με τις προγραμματικές θέσεις μας στη Βουλή.

Από την πρώτη στιγμή αναλάβαμε σει­ρά πρωτοβουλιών για την αναβάθμιση της στρατηγικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ και τη Γαλλία, ενώ προωθήσαμε την ενεργό παρουσία μας σε πολυμερή σχήματα αμυ­ντικής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε συνεργασία με το υπουργείο Εξωτερικών προωθήσαμε προς υπογραφή και κύρωση από τη Βουλή της αναθεωρη­μένης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας με ΗΠΑ. Με τον τρόπο αυ­τόν υλοποιούμε σειρά δράσεων και αναδεικνύουμε την Ελλάδα σε εκπαιδευτικό επισκευαστικό κέντρο, καθώς και logisticscenterγια τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνά­μεις, με πρόνοιες που ικανοποιούν και τις ελληνικές αμυντικές ανάγκες. Παράλληλα, από πέρυσι το καλοκαίρι, έχουμε αρχίσει διαπραγματεύσεις με τη Γαλλία για την υπογραφή αντίστοιχης συμφωνίας στρα­τηγικής συνεργασίας μεταξύ μας.

Επιπροσθέτως, αναβαθμίσαμε σε σημα­ντικό βαθμό τη στρατηγική σχέση με το Ισραήλ και ετοιμαζόμαστε να δρέψουμε τους καρπούς αυτής της προσπάθειας στο πεδίο της συνεργασίας στην αμυντική βι­ομηχανία.

Σε γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό επί­πεδο επιβεβαιώσαμε τον σταθεροποιητικό ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή της Νο­τιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατο­λικής Μεσογείου μέσω των πολυμερών σχημάτων αμυντικής συνεργασίας (Ελλά­δα - Κύπρος - Ισραήλ και Ελλάδα – Κύπρος - Αίγυπτος).

Όλες αυτές οι δράσεις συνδέθηκαν με την ικανοποίηση ενός πάγιου αιτήματος της στρατιωτικής ηγεσίας, να επαυξηθούν οι δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων και να μπει τάξη όσον αφορά στους εξοπλι­σμούς. Κυρώσαμε τη συμφωνία Ασφάλειας Εφοδιασμού που αφορούσε στην αναβάθ­μιση των αεροσκαφών F-16, τη συμφωνία- πλαίσιο της υποστήριξης των αεροσκαφών «Μιράζ 2000» και επιλύαμε το χρονίζον θέμα με τα πλεονάζοντα υλικά του Πολε­μικού Ναυτικού από την αναβάθμιση των υποβρυχίων τύπου 209. Σε συνεργασία με την Ειδική Διαρκή Επιτροπή της Βου­λής και το ΚΥΣΕΑ εγκρίναμε και ενεργο­ποιήσαμε πάνω από 20 υποπρογράμμα­τα εξοπλισμών για την απόκτηση νέων ή την υποστήριξη υπαρχόντων οπλικών συστημάτων.

Ύστερα από τεσσεράμισι χρόνια αργών ρυθμών στα όρια της απραξίας, επανεκκινήθηκαν οι διαδικασίες για την ολοκλήρω­ση της ναυπήγησης νέων πυραυλακάτων και των εργασιών στα υποβρύχια, ώστε να διατηρηθούν εν λειτουργία τα Ναυπη­γεία Ελευσίνας και Σκαραμαγκά έως την οριστική διευθέτηση των θεμάτων του ιδι­οκτησιακού καθεστώτος τους. Πέρα από εξαγγελίες και δηλώσεις προθέσεων προ­ηγούμενων κυβερνήσεων, δρομολογήσαμε μεταρρυθμιστικές τομές που αλλάζουν τα δεδομένα στις Ένοπλες Δυνάμεις, όπως τα προγράμματα κατασκευής εθνικού τυφεκί­ου και εθνικού οχήματος, απόκτησης νέων φρεγατών, δημιουργίας κέντρου εκπαίδευ­σης αέρος. Επιπλέον, έχει δρομολογηθεί η διαγωνιστική διαδικασία εκσυγχρονισμού μέσης ζωής ΜΕΚΟ, τορπίλες γερμανικού τύπου για υποβρύχια.

Θα ήταν άδικο να μην αναφερθούμε στη συνεισφορά του υπουργείου Εθνικής Άμυνας σε μείζονα θέματα ασφαλείας που ενέσκηψαν πριν από μερικούς μήνες, όταν οργανωμένες και κατευθυνόμενες ομάδες μεταναστών επιχείρησαν να εισέλθουν παρανόμως στα εθνικά σύνορα στον Έβρο, ταυτοχρόνως με το ξέσπασμα της υγειο­νομικής κρίσεως από το στέλεχος κορονοϊού covid-19.

Ο μηχανισμός των Ενόπλων Δυνάμεων και των υπόλοιπων συναρμόδιων φορέ­ων ενεργοποιήθηκε αμέσως και συνέδρα­με στην επιτυχή διαχείριση της κρίσεως. Ανταποκριθήκαμε άμεσα στην απαίτηση για τοπική αύξηση της στελέχωσης και των μέσων των Ενόπλων Δυνάμεων σε Έβρο και Αιγαίο. Το στρατιωτικό προσωπι­κό συνέδραμε την Αστυνομία και το Λιμε­νικό με μέσα, προσωπικό και τεχνογνωσία στη διαφύλαξη των συνόρων, ενώ ανέλα­βε πρωτοβουλία ενημέρωσης περί του θέ­ματος στο ΝΑΤΟ και την Ε.Ε. Οι άμεσες και αποτελεσματικές ενέργειές μας έτυχαν πλήρους αποδοχής, πολιτικής και επιχει­ρησιακής αρωγής από την Ευρώπη, αλλά και τη Συμμαχία.

Θα ήθελα να κλείσω αυτήν την παρέμβα­ση με όσα κάναμε για την καταπολέμηση του κορονοϊού. Όταν όλοι βρίσκονταν σε καραντίνα, εμείς βρισκόμασταν σε θέση μάχης να αντιμετωπίσουμε μια ασύμμετρη και πρωτόγνωρη απειλή. Διαθέσαμε αμέσως το ΝΙΜΤΣ ως νοσοκομείο αναφοράς για τον κορονοϊό, καθώς και ιατρούς, νο­σηλευτές και φοιτητές της ΣΣΑΣ για καλυ­φθούν οι ανάγκες του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ενεργοποιήσαμε τα στρατιωτικά εργοστάσια 700ΣΕ, 691 ΒΕΒ, 651 ΑΒΥΠ και 441 ΑΒΥΥ για την παραγωγή μασκών και αντισηπτικών, ενώ διαθέσαμε 150 ια­τρούς και νοσηλευτές στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για στελέχωση των ομάδων ελέγχου εισόδων στη χώρα.

Αυτό είναι το πρώτο βήμα μιας στρατη­γικής που θα αλλάξει τον χαρακτήρα και την εικόνα των Ενόπλων Δυνάμεων.

ΠΗΓΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ