Αποστρατείες ΕΠ.ΟΠ. λόγω ορίου ηλικίας - Τι προτείνει η ΠΟΕΣ


ΘΕΜΑ : Αποστρατείες ΕΠΟΠ Λόγω Ορίων Ηλικίας  

ΣΧΕΤ : Το από 20.7.2020 έγγραφο Περιφερειακών Ενώσεων Στρατιωτικών

Σας αποστέλλουμε, συνημμένως, το σχετικό έγγραφο που συνυπογράφεται από τις Ενώσεις Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Π.), Δράμας (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Δ.), Έβρου (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ε.), Κω (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΩ), Λέσβου (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣΒ.) και Λήμνου (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΗΜ.), στο οποίο εμπεριέχεται πρόταση για το αντικείμενο θέματος και παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και την ανάληψη ενεργειών σας προκειμένου άμεσα διευθετηθεί το μείζον θέμα της αποστρατείας τους, καθόσον απαντήσεις που δίδονται κατά τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου έχουν προκαλέσει μεγάλη ανησυχία και απογοήτευση στα ενδιαφερόμενα στελέχη (ΕΠΟΠ).

....................

ΘΕΜΑ : Αποστρατείες ΕΠΟΠ λόγω Ορίων Ηλικίας

α. ΝΔ 445/1974 (ΦΕΚ Α΄ 160, «Περί Ιεραρχίας και Προαγωγών των Ανθυπασπιστών και Μονίμων και Εθελοντών Οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων»)

β. Ν. 4609/2019 (ΦΕΚ Α΄ 67, «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»)

γ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 975/17.6.20 έγγραφο Π.Ο.Ε.Σ.

δ. Ερώτηση 7655/23.6.2020 της Βουλής των Ελλήνων

ε. Απάντηση Φ. 900α/2598/17160/13.7.2020 της Βουλής των Ελλήνων

1. Σε συνέχεια της σχετικής (ε) απάντησης, επί της (δ) όμοιας, που προκλήθηκε από το (γ) σχετικό, για το εν θέματι μείζονος σημασίας αντικείμενο, οφείλουμε να επισημάνουμε/παρατηρήσουμε τα εξής:

α. Καταρχήν πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι, ως απόρροια της παρατηρούμενης αυξανόμενης υποστελεχώσεως, οι ΕΠΟΠ, ακριβώς όπως συμβαίνει με τους αποφοίτους ΑΣΣΥ αλλά και τους ΕΜΘ, διαρκώς επωμίζονται, είτε πολλαπλά καθήκοντα, είτε καθήκοντα που απαντούν σε ανώτερους βαθμούς, γεγονός το οποίο προϋποθέτει εκπαίδευση και πολύτιμη εμπειρία.

β. Από την (ε) σχετική προκύπτει ότι ένεκα δημοσιονομικών περιορισμών, η παραμονή, ήτοι η εξεύρεση λύσεως ως προς το πρόβλημα των ηλικιακών ορίων αποστρατείας των ΕΠΟΠ κρίνεται οικονομικά ασύμφορη, γεγονός που προκαλεί εύλογες απορίες και προβληματισμούς, στο σύνολο των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

γ. Ως προς το δημοσιονομικό κομμάτι, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι οι ΕΠΟΠ στις προκηρύξεις πρόσληψής τους προορίζονταν για υπηρεσία πλήρους (και συνταξιοδοτικής) σταδιοδρομίας, άρα δεν διαφαίνεται να προκύπτει κάτι νέο ή πρόσθετο σε σχέση με τους αρχικούς όρους πρόσληψής τους το οποίο να επιφέρει πρόσθετα οικονομικά βάρη στο Ελληνικό δημόσιο, τουναντίον η προσπάθεια αναπλήρωσης της εμπειρίας και της επενδυθείσης εκπαίδευσης, πιθανώς να προκαλέσει πρόσθετα οικονομικά βάρη, αφού νέα στελέχη (ενδεχομένως ΟΒΑ) θα πρέπει να εκπαιδεύονται εξαρχής και δη, ανά τακτά χρονικά διαστήματα λόγω του χρονικού ορίου (τριετές/εξαετές) δέσμευσης.

δ. Αναφορικά δε με το σταδιοδρομικό κομμάτι και την τυχόν παραμονή των ΕΠΟΠ ως ΕΟΘ, εκφράζουμε τη βεβαιότητα ότι ούτε αυτό πρόκειται να δημιουργήσει πρόβλημα ως προς τα καθήκοντα, καθ’ όσον αυτά μπορούν εύκολα να αναπροσαρμοστούν και δη, προς το ρεαλιστικότερον, ήτοι σε σχέση με τα καθήκοντα που ήδη ανατίθενται σε πολλούς ΕΠΟΠ ελλείψει αρχαιοτέρων βαθμών του οποίους, συχνά, αφορούν.

2. Δυστυχώς διαφαίνεται ότι βρισκόμαστε για μια ακόμα φορά στο ίδιο έργο θεατές: ό,τι συνέβη με τους ΕΜΘ, όπου μέχρι να δοθεί λύση στο ίδιο πρόβλημα, φτάσαμε σε σημείο να αποστρατεύονται συνάδελφοί μας, δίχως να μπορούν να εξασφαλίσουν μια αξιοπρεπή σύνταξη. Η λύση για τους συναδέλφους ΕΠΟΠ μπορεί να δοθεί εξίσου εύκολα, αλλά, ευελπιστούμε, όχι μετά από το ίδιο χρονικό διάστημα που απαιτήθηκε για τους ΕΜΘ.

3. Δεν είναι δυνατόν και δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι οι ΕΔ προσελάμβαναν εν γνώσει τους προσωπικό έως τα 28 έτη ηλικίας τους και ένεκα αδυναμίας βελτιώσεως του υφιστάμενου σταδιοδρομικού πλαισίου επί σειρά ετών, ως μόνη λύση, πλέον, να μένει η πρόωρη αποστρατεία, ούτε είναι δυνατόν η πρόωρη αποστρατεία να αντιμετωπίζεται ως ευκαιρία για δημοσιονομικούς εξορθολογισμούς.

4. Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνουμε, κατ΄ αναλογία με τις/τους συναδέλφους μας ΕΜΘ, τις κάτωθι νομοθετικές τροποποιήσεις:

«Μετά το άρθρο 39Α του ν.δ.445/1974 (ΦΕΚ Α΄ 160) προστίθεται άρθρο 39Β ως εξής:

Θέση Επαγγελματιών Οπλιτών εκτός οργανικών θέσεων

1. Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) που, χωρίς να έχουν συμπληρώσει τριάντα πέντε (35) έτη συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας, καταλαμβάνονται από τα όρια ηλικίας του βαθμού τους, όπως αυτά καθορίζονται στην περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν.δ. 445/ 1974 (Α΄160), τίθενται, εφόσον το επιθυμούν Εκτός Οργανικών Θέσεων (Ε.Ο.Θ.) μέχρι την συμπλήρωση της ανωτέρω υπηρεσίας, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του οικείου κατά Κλάδο Ανώτατου Συμβουλίου.

2. Στελέχη που εμπίπτουν στις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 39 περιλαμβάνονται σε ξεχωριστό παράρτημα της εγκυκλίου που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 25 για τις τακτικές ετήσιες κρίσεις.

3. Κατά παρέκκλιση όσων προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 39, τα αρμόδια συμβούλια κρίσεων κρίνουν κατά τις τακτικές κρίσεις τα στελέχη της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 39 και συντάσσουν ξεχωριστό πίνακα αποστρατευτέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29. Στα στελέχη αυτά δεν απονέμεται αποστρατευτικός βαθμός.

4. Η απόφαση αποστρατείας του αρμόδιου συμβουλίου κρίσεων, βάσει των ηλικιακών ορίων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 39, κοινοποιείται αμελλητί στους Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) που περιλαμβάνονται σε αυτήν.

5. Όσοι επιθυμούν να τεθούν Εκτός Οργανικών Θέσεων (Ε.Ο.Θ.) υποβάλλουν αίτηση στη μονάδα τους μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτούς της απόφασης αποστρατείας τους. Η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία που αφορούν την προϋπηρεσία του αιτούντος στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα πριν από την κατάταξή του ως επαγγελματία οπλίτη στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον η προϋπηρεσία αυτή αναγνωρίζεται ως συντάξιμη.

6. Η μονάδα υποβάλλει την αίτηση αμελλητί και απευθείας στη Διεύθυνση Προσωπικού του οικείου Γενικού Επιτελείου. Η Διεύθυνση Προσωπικού υποβάλλει αμελλητί την αίτηση στη Γραμματεία του Ανώτατου Συμβουλίου, συνοδευόμενη από τον ατομικό φάκελο του αιτούντος.

7. Το Ανώτατο Συμβούλιο γνωμοδοτεί επί της αίτησης μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τότε που η Γραμματεία την παρέλαβε, λαμβάνοντας υπόψη, τη λογιζόμενη ως συντάξιμη υπηρεσία.

8. Η γνωμοδότηση του Συμβουλίου υποβάλλεται με μέριμνα της οικείας Γραμματείας στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ο οποίος αποφασίζει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τότε που παρέλαβε τη γνωμοδότηση.

9. Ο αιτών Επαγγελματίας Οπλίτης (ΕΠ.ΟΠ.) παραμένει στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μέχρι την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησής του. Αν η αίτηση απορριφθεί, αποστρατεύεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 39. Αν η αίτηση γίνει δεκτή, τίθεται Εκτός Οργανικών Θέσεων (Ε.Ο.Θ.) από την ημερομηνία κατά την οποία έπρεπε, βάσει των ορίων ηλικίας, να τεθεί σε αποστρατεία.

10 Κατά το διάστημα που διατελούν Εκτός Οργανικών Θέσεων (Ε.Ο.Θ.), οι Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) ασκούν τα καθήκοντα της ειδικότητάς τους.

11. Οι Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) οι οποίοι τίθενται Εκτός Οργανικών Θέσεων (Ε.Ο.Θ.), σύμφωνα με τα παραπάνω:

α. Υπηρετούν με τον βαθμό που φέρουν μέχρι την αποστρατεία τους.

β. Δεν υπηρετούν στο εξωτερικό.

γ. Αποστρατεύονται στις εξής περιπτώσεις:

αα. Με τη συμπλήρωση συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας τριάντα πέντε (35) ετών,

ββ. Για λόγους αποδεδειγμένους σωματικής ανικανότητας,

γγ. Με αίτησή τους που μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε.

12. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2936/2001 (Α΄ 166).»