Έχουν και οι Δκτες των Μονάδων προβλήματα...


Π.Ο.Ε.Σ. - Ωράρια εργασίας Δκτών Μονάδων - Τμηματαρχών Επιτελείων κλπ

ΘΕΜΑ : Ωράριο Εργασίας Προσωπικού

Αξιότιμε κε Αρχηγέ.

Με το παρόν έγγραφό μας, επιτρέψτε μας να σας μεταφέρουμε περιστατικά που μας εγνώσθησαν από Δκτές Μονάδων και Ανώτερους Αξιωματικούς, σχετικά με το ωράριο εργασίας τους (πολύωρη και καθημερινή παραμονή στο ΓΕΣ και στις Μονάδες της 1ης Στρατιάς), τα οποία οφείλουμε να σας μεταφέρουμε, προκειμένου να παρέμβετε, να διερευνήσετε και να επιλύσετε.

Όπως μας εγνώσθη: 

- Με εντολή της 1ης Στρατιάς, από 01 Απρ 2020 οι Δκτές οφείλουν να ευρίσκονται στις Μονάδες τους από τη 06.30΄ ώρα, κατά φερόμενη παράβαση των οριζομένων στον ΠΩΥΕ.

- Στο Γενικό Επιτελείο Στρατού:

Μεγάλος αριθμός Τμηματαρχών, Αξιωματικών και Υπαξιωματικών υποχρεώνονται να παραμείνουν μετά τη λήξη του ωραρίου εργασίας (15.00΄) για άγνωστο χρονικό διάστημα, υποχρέωση που υφίσταται μόνο για τους Ανωτάτους Αξιωματικούς, κατά τα ισχύοντα,  
συγκεντρώσεις στελεχών (ιδίως Τμηματαρχών) λαμβάνουν χώρα μετά τη 16.30΄, με υποχρεωτικότητα παρουσίας τους και έντονη κριτική (και ίσως και πειθαρχικό έλεγχο) σε περίπτωση απουσίας τους.
Αξιότιμε κε Αρχηγέ.

Αρχικώς, οφείλουμε να υπενθυμίσουμε ότι:

- το ωράριο εργασίας των στρατιωτικών νομοθετικά είναι αυστηρώς οριζόμενο στις σαράντα (40) ώρες εργασίας,

- η αποζημίωση για τη νυκτερινή μας εργασία δεν έχει εισέτι υλοποιηθεί, κατά παράβαση ισχύουσας νομοθεσίας, για την οποία (παράβαση) η Ομοσπονδία μας έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και αναμένει απόφασή του ενώ

- δεν έχει νομοθετικώς προβλεφθεί χρηματική αποζημίωση για την υπερωριακή εργασία των στρατιωτικών και την εργασία τους πέραν του πενθημέρου (κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες), εργασία για την οποία ας μην ξεχνάμε ότι μόνο οι υπηρετούντες στον Στρατό Ξηράς δεν έχουν αποζημιωθεί έστω και με τα ελάχιστα αυτά ευρώ που ως ενίσχυση εδίδοντο στους εκτελούντες υπηρεσία υπηρετούντες στην Πολεμική Αεροπορία και Πολεμικό Ναυτικό.

Το ως άνω προσωπικό (και ιδίως αυτό που υπηρετεί στην επαρχία) παραμένοντας για πολλές ώρες πέραν της λήξης του ωραρίου εργασίας (15.00΄) «χάνει» τα υπηρεσιακά οχήματα προκειμένου να επιστρέψει στις οικίες του και αναγκάζεται να χρησιμοποιεί ιδία μεταφορικά μέσα ή Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, με αποτέλεσμα να επιβαρύνει τον οικογενειακό του προϋπολογισμό σε βάρος της ευημερίας και προόδου των παιδιών του.

Σας διακρίνει η δικαιοσύνη και η αγάπη για το προσωπικό του Στρατού Ξηράς. Με το παρόν έγγραφό μας παρακαλούμε να διερευνήσετε εάν καταστρατηγείται κατά πάγια πρακτική το ωράριο εργασίας και τους λόγους της καθημερινής παγιοποιημένης καταστρατήγησής του, παρεμβαίνοντας καταλυτικά προς εξορθολογισμό της κατάστασης, γνωρίζοντας ότι, όπως μας μετέφεραν οι ίδιοι οι συνάδελφοί μας, η ανωτέρω πρακτική επιδρά δραματικά στη διάρρηξη του θεμέλιου ψυχικού δεσμού  μεταξύ προϊσταμένων και υφισταμένων και στην απώλεια αίσθησης του αληθινού πατρικού ενδιαφέροντος των προϊσταμένων προς τους υφισταμένους, ενώ μεγάλος αριθμός στελεχών θεωρούν ότι η διάθεση οικειοθελούς προσφοράς τους, η οποία με την πάροδο του χρόνου μετατρέπεται σε υποχρεωτική παραμονή για αρκετές ώρες καθημερινά πέραν του ωραρίου, γίνεται χωρίς λόγο και αιτία, με αποτέλεσμα τελικώς, αρκετά ικανότητα στελέχη να παύουν να σκέπτονται δημιουργικά και να λειτουργούν ως διεκπεραιωτές, πολλοί δε με ιδιαίτερες ικανότητες ενσυνείδητα αποσύρονται ως επί το πλείστων, από οποιαδήποτε διάθεση πρόσθετης συνεισφοράς σε διαδικασίες εντός των Επιτελείων.

Ληφθεί δε υπόψη ότι υφίστανται συναισθηματική ενοχή απέναντι στη υπηρεσία και την οικογένεια τους, καθώς καλούνται να επιλέξουν είτε  να παραμείνουν στην υπηρεσία αρκετές πρόσθετες ώρες, πέραν του ωραρίου, επιβαρύνοντας την προσωπική και οικογενειακή τους κατάσταση, με την καθημερινή τους απουσία από την οικογένεια και την ανάληψη του βάρους των οικογενειακών υποχρεώσεων από τη/τον σύζυγο, είτε να επιστρέψουν στην οικογένεια τους το μεσημέρι, γνωρίζοντας ότι θα αντιμετωπίσουν (σε μερικές περιπτώσεις) ενδεχόμενες καταστάσεις υποτίμησης της προσωπικότητας και του έργου τους καθώς και έμμεσου εκβιασμού για μετάθεση ή  ενδεχόμενες επιπτώσεις στη σταδιοδρομική τους εξέλιξη.