Συνταγματάρχες: Ποιος πήρε προαγωγή και ποιοι τέθηκαν Εκτός Οργανικών Θέσεων


Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Προάγουμε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 3 του ν.2439/96 στο βαθμό του Ταξίαρχου τον Συνταγματάρχη Κοινού Σώματος Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων Βλαχογιάννη Δημήτριο του Γεωργίου, ΑΜ/ΚΣ 473, που κρίθηκε κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 2020 ως προακτέος κατ’ εκλογή για κάλυψη κενής οργανικής θέσεως.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Θέτουμε, σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 3883/10 Εκτός Οργανικών Θέσεων από 08-04-2020, ημερομηνία κατά την οποία κρίθηκαν ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, τους παρακάτω Αξιωματικούς των Κοινών Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων:

 α. Συνταγματάρχη (ΣΙ) Αθανάσιο-Κωνσταντίνο Τσιμενίδη του Εμμανουήλ, (ΑΜ/ΚΣ 480).

 β. Συνταγματάρχη (ΣΙ) Αναστάσιο (Ιουστίνο) Μαρμαρινό του Διονυσίου, (ΑΜ/ΚΣ: 482).

 γ. Συνταγματάρχη (ΣΙ) Θεόδωρο Χατζηβασιλείου του Αναστασίου, (ΑΜ/ΚΣ: 523)
 
δ. Συνταγματάρχη (ΣΙ) Βασίλειο Εμμανουήλ του Γεωργίου, (ΑΜ/ΚΣ: 484)

2. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.