ΣΑΣΜΥ: Τοποθετήσεις - Μεταθέσεις Στρατιωτικού Προσωπικού


Έγγραφο του Συνδέσμου προς την Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία του ΥΠΕΘΑ αναφορικά με τον τίτλο θέματος, καθώς τα τελευταία χρόνια οι Μεταθέσεις δοκιμάζουν τους δεσμούς συναδελφικότητας και αλληλεγγύης, τη συνεκτικότητα - ομοιογένεια του κλάδου και δημιουργούν σε βάθος χρόνου, ας μας επιτραπεί η έκφραση, κουλτούρα «διαφορετικότητας» και ανισομερούς κατανομής των «βαρών», όταν όλοι ανεξαιρέτως οι στρατιωτικοί είμαστε ταγμένοι στον ίδιο εθνικό σκοπό.

ΠΡΟΣ  : Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο

ΚΟΙΝ.: Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Αλκιβιάδη Στεφανή
Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κ. Αντώνιο Οικονόμου
κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας & Εξωτερικών Υποθέσεων
κ.κ. Α/ΓΕΕΘΑ, Α/ΓΕΣ, Α/ΓΕΝ, Α/ΓΕΑ
ΠΟΜΕΝΣ - ΠΟΕΣ - ΣΑΣΣΑΣ - ΣΑΣΜΥΝ - ΣΑΣΥΔΑ - ΣΑΣ - ΣΑΙΡ - ΣΑΑΥΣ
ΜΜΕ - Στρατιωτικοί συντάκτες

ΘΕΜΑ: Τοποθετήσεις - Μεταθέσεις Στρατιωτικού Προσωπικού 

ΣΧΕΤ. : α. Ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167 Α’)
ΣΧΕΤ    : β. Φ.411/1/294483/Σ.797/6 Φεβ 18/Απόφαση ΥΕΘΑ

Κύριε Υπουργέ,

Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΑΣΜΥ) δια της παρούσας στοχεύει στην ανάδειξη του προβληματισμού μεγάλου αριθμού μελών του, αλλά και ευρύτερα των συναδέλφων προέλευσης από τη ΣΜΥ, αναφορικά με το ζήτημα εξορθολογισμού και βελτιστοποίησης του ισχύοντος νομικού πλαισίου που ρυθμίζει τα ζητήματα των μεταθέσεων.

Η απαίτηση αυτή προκύπτει εξαιτίας ορισμένων ρυθμίσεων «μέριμνας υπέρ του προσωπικού» που αφειδώς έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια, δημιουργώντας συναδέλφους πολλών ταχυτήτων, φαινόμενο το οποίο με την πάροδο των ετών διευρύνεται και μεγιστοποιείται, επιφέροντας σοβαρά προβλήματα και ανισορροπίες, ακόμη και στα θέματα μεταθέσεων. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις συναδέλφων με επαρκή αριθμό μορίων που επιθυμούν να παραμείνουν σε μια συγκεκριμένη Φρουρά, αλλά δυστυχώς η ύπαρξη μεγάλου αριθμού συναδέλφων ειδικής μεταθετικότητας, καθιστά δυσχερή έως αδύνατη για την Υπηρεσία την ικανοποίηση της επιθυμίας  τους, με συνέπεια να μετατίθενται «βιαίως» ασχέτως αριθμού μορίων και ανεξαρτήτως της θέσης κατάταξης στην επετηρίδα μορίων (πολυπαραγοντικό αποτέλεσμα, προϊόν πολλών ετών εργώδους προσπάθειας και ευδοκίμου σταδιοδρομίας). 

Η ύπαρξη αρκετών δεσμευτικών κοινωνικών κριτηρίων (στελέχη ειδικής μεταθετικότητας) τα οποία επηρεάζουν τον σχεδιασμό των μεταθέσεων, φέρεται ότι ως γεγονός εισάγει υπέρμετρους περιορισμούς στην Υπηρεσία, που εν τέλει αποβαίνουν σε βάρος του μέσου συναδέλφου και ιδιαίτερα όσων έχουν υπερβεί τα 25-30 έτη υπηρεσίας και είναι «πλήρους εκμεταλλεύσεως». Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις συναδέλφων με ελάχιστα σχετικά έτη υπηρεσίας (10-15 έτη) που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ειδικής μεταθετικότητας, με συνέπεια η «περίοδος χάριτος» να αγγίζει, αν όχι υπερβαίνει, το 1/2 του υπηρεσιακού τους βίου (40 έτη), φαινόμενο που δημιουργεί πρωτοφανή στα χρονικά στρέβλωση (δραστικός περιορισμός του προσωπικού που είναι διαθέσιμο προς «αναμόχλευση»). 

Τα φαινόμενα αυτά, με την πάροδο του χρόνου είναι βέβαιο ότι θα διευρύνονται περαιτέρω, εξαιτίας της βαθμολογικής ωρίμανσης πολλών κατηγοριών προσωπικού, με το πρόβλημα να εστιάζεται κυρίως στους βαθμούς του Ανθυπασπιστή έως και Ταγματάρχη. Κρίσιμο σημείο που χρήζει ορθολογικότερης διαχείρισης είναι η άνευ καθορισμένου ορίου διάρκεια παραμονής ορισμένων κατηγοριών προσωπικού (πχ τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες με 2 γονείς σε διάζευξη) σε καθεστώς ειδικής μεταθετικότητας, γεγονός που αποβαίνει στο διηνεκές σε βάρος των υπολοίπων συναδέλφων. 

Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήταν σκόπιμο να καθορισθεί συγκεκριμένο διάστημα χρήσης του ευεργετήματος της ειδικής μεταθετικότητας για ορισμένες κατηγορίες προσωπικού, ώστε κατά το προκαθορισμένο μεταβατικό διάστημα το κάθε στέλεχος να προσαρμόσει αναλόγως τις ατομικές και οικογενειακές του ανάγκες και τρόπο ζωής στα νέα δεδομένα, τα οποία είναι αποτέλεσμα συνειδητών επιλογών (τριτεκνία, διάζευξη, συμμετοχή στα κοινά κλπ) του κάθε συναδέλφου και όχι ανωτέρας βίας όπως τα θέματα υγείας (ΑΜΕΑ, χηρεία – απορφανισμός κλπ), στα οποία επ’ ουδενί δεν αναφερόμαστε, αντιθέτως μάλιστα φρονούμε ότι αυτός είναι ένας επιπλέον λόγος για να γίνει η σχετική διάκριση και ιεράρχηση, καθόσον υφίστανται σοβαρές διαφοροποιήσεις (άλλο η συνειδητή επιλογή - λήψη αποφάσεων και άλλο το βαρύ χτύπημα της μοίρας και τα θέματα υγείας). 

Για την αποκατάσταση του περί δικαίου αισθήματος, την άμβλυνση των φαινομένων που προαναφέρθηκαν, προτείνεται να εξετασθούν τα ακόλουθα:

α. Ένταξη ορισμένων πολυπληθών κατηγοριών προσωπικού που εντάσσονται στις περιπτώσεις της παραγράφου 1α(2)(α), άρθρο 5 του (α) σχετικού, όπως οι οικογένειες με 3 παιδιά, και οι διαζευγμένες οικογένειες (με 2 γονείς εν ζωή που τελούν σε διάζευξη και όχι οι απορφανισμένες), σε καθεστώς ειδικής μεταθετικότητας για χρονικό διάστημα που δε θα υπερβαίνει τα 5 έτη, αρχής γενομένης απ’ το έτος θεμελίωσης σχετικού δικαιώματος (γέννηση 3ουτέκνου ή διάζευξη, κατά περίπτωση). Άρση του ειδικού καθεστώτος μετά την παρέλευση της 5ετίας και εν συνεχεία παραμονή ή μετακίνηση του στελέχους κατά προτεραιότητα (βάσει της επετηρίδας μορίων) και σύμφωνα με την ετήσια Δήλωση Τόπου Προτίμησης που υποβάλλεται απ’ όλα τα στελέχη του Σ.Ξ.

β. Ένταξη πρόσθετων ειδικών κατηγοριών προσωπικού σε καθεστώς μεταθετικότητας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αρχής γενομένης απ’ το έτος θεμελίωσης σχετικού δικαιώματος και εν συνεχεία άρση αυτού και παραμονή ή μετακίνηση του στελέχους κατά προτεραιότητα (βάσει της επετηρίδας μορίων) και σύμφωνα με την ετήσια Δήλωση Τόπου Προτίμησης, αναλυτικότερα όπως παρακάτω:

(1) Αιρετοί εκλεγμένοι σε ΟΤΑ (περιπτώσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.4609/2019), για χρονικό διάστημα που δε θα υπερβαίνει συνολικά τα 4 έτη (διάστημα μιας πλήρους εκλεγμένης θητείας), εφόσον για το υπόψη διάστημα συνεχίζουν να παραμένουν ενεργά στα καθήκοντά τους σε Τοπικά, Δημοτικά ή Περιφερειακά Συμβούλια των ΟΤΑ. 

(2) Εκλεγμένα μέλη Δ,Σ Δευτεροβάθμιων Ενώσεων ε.ε Στρατιωτικών (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30Γ του Ν.1264/1982, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του Ν.4494/2017 και με βάση τις συναφείς διατάξεις του άρθρου 50 του Ν.4407/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 του Ν.4494/2017 και το άρθρο 66 του Ν.4609/2019), μέχρι τρία (3) συνολικά μέλη ανά Ομοσπονδία (δεν αφορά στα Πρωτοβάθμια σωματεία ανά την Ελλάδα), για χρονικό διάστημα που δε θα υπερβαίνει συνολικά τα 3 έτη (διάστημα μιας πλήρους εκλεγμένης θητείας), κατόπιν επιλογής της Ομοσπονδίας των προσώπων του ΔΣ που θα κάνουν χρήση του υπόψη δικαιώματος και εφόσον φυσικά έκτοτε συνεχίζουν να παραμένουν ενεργά στα καθήκοντά τους.

(3) Θήλυ προσωπικό που επανέρχεται στην ενεργό υπηρεσία μετά από άδεια κύησης - τοκετού, ανατροφής τέκνου ή ανατροφής τέκνου λόγω υιοθεσίας κύησης (περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 4 της Φ.411/1/294483/Σ.707/14 Φεβ 18 Υπουργικής Απόφασης), για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα 3 έτη για το 1ο τέκνο και τα 2 έτη για κάθε επόμενο τέκνο. 

(4) Στελέχη των ΕΔ ευρισκόμενα σε διάζευξη με ανήλικα τέκνα (περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της Φ.411/1/294483/Σ.707/14 Φεβ 18 Υπουργικής Απόφασης), συνυπηρετούν υποχρεωτικά, ακόμη και σε Μονάδες - Υπηρεσίες εκτός κλάδου, για χρονικό διάστημα μέχρι και 3 έτη απ’ τη θεμελίωση σχετικού δικαιώματος (έκδοση απόφασης διάζευξης). Με την παρέλευση του υπόψη διαστήματος, μόνο ο γονέας που έχει την πλήρη και εν τοις πράγμασι επιμέλεια του/των τέκνων, μεταπίπτει στις ευεργετικές διατάξεις που ισχύουν για τις μονογονεϊκές οικογένειες, για πρόσθετο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί τα επιπλέον 3 έτη.


Κύριε Υπουργέ,

σας καλούμε να ενσκήψετε στο πρόβλημα και να δώσετε κατευθύνσεις - οδηγίες επίλυσής του, λαμβάνοντας υπόψη επιτέλους και τον/την μέσο συνάδελφο, προκειμένου να εξαλειφθούν μειοψηφικές διακρίσεις (θέσπιση ευεργετημάτων με πλήρη απουσία εισοδηματικών κριτηρίων, ένταξη προσωπικού αθρόα και συλλήβδην σε «ειδικές» κατηγορίες, ανισομερής κατανομή των υποχρεώσεων κλπ), που δοκιμάζουν τους δεσμούς συναδελφικότητας και αλληλεγγύης, τη συνεκτικότητα - ομοιογένεια του κλάδου και δημιουργούν σε βάθος χρόνου, ας μας επιτραπεί η έκφραση, κουλτούρα «διαφορετικότητας» και ανισομερούς κατανομής των «βαρών», όταν όλοι ανεξαιρέτως οι στρατιωτικοί είμαστε ταγμένοι στον ίδιο εθνικό σκοπό.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

      -Ο- 
Πρόεδρος

Ευάγγελος Στέφος

-Ο- 
Γεν. Γραμματέας

Στέφανος Κουκουράβας