Παναγιωτόπουλος: Απάντηση για Θέσπιση Αμετάθετου και Συνταξιοδοτικό ΕΠ.ΟΠ.Σε ό,τι αφορά στα συνταξιοδοτικά ζητήματα των ΕΠ.ΟΠ, διαφαίνεται ότι οποιαδήποτε νομοθετική τροποποίηση επί του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου θα είχε ως αποτέλεσμα ιδιαίτερη οικονομική επιβάρυνση, γεγονός που, ενδεχομένως, να μετριαζόταν, εφόσον υπήρχε πρωτοβουλία για εξέταση της δυνατότητας παραμονής των ΕΠ.ΟΠ ως ΕΟΘ με τον ήδη προβλεπόμενο καταληκτικό βαθμό του Αρχιλοχία και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων.

Παράλληλα όμως, θα προκύψει αθρόα παραμονή χαμηλόβαθμου προσωπικού μακροπρόθεσμα, η οποία πιθανώς να δημιουργήσει δυσκολίες στην εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας, αναλογιζόμενοι τα καθήκοντα που προβλέπονται ανά ειδικότητα για τους Υπαξιωματικούς, όσο και την ηλικία που αυτοί θα έχουν μελλοντικάκατά την εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων.

Συνεπώς, όπως προκύπτει από τα παραπάνω, τυχόν νομοθετικές ρυθμίσεις θα δημιουργήσουν προβλήματα, ιδιαίτερα οικονομικά, και σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε μελλοντική εξέταση του ζητήματος δύναται να προκληθεί κατόπιν στοιχειοθετημένων προτάσεων των Γενικών Επιτελείων και υπό την προϋπόθεση διατήρησης του υπάρχοντος καταληκτικού βαθμού των ΕΠ.ΟΠ, ήτοι αυτόν του Αρχιλοχία και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων, με σκοπό να διατηρηθεί ο τελικός σταδιοδρομικός τους ορίζοντας που θα υπηρετήσει κατά τον πιο πρόσφορο τρόπο τους αρχικούς σκοπούς πρόσληψής τους.

Για το ζήτημα ενδεχόμενης θέσπισης του αμετάθετου, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας έχει, κατ’ επανάληψη, λάβει θέση μέσω της παρούσας διαδικασίας.

Παρά ταύτα σας κάνουμε, εκ νέου, γνωστό ότι, το πλαίσιο των μεταθέσεων των στελεχών των ΕΔ, ρυθμίζεται από το Ν.3883/2010 (Α' 87) και εξειδικεύεται με την Φ.411/1/294483/Σ.797/6 Φεβ 18/Απόφαση ΥΕΘΑ (Β' 468), με τα οποία εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αντικειμενικότητα στο σύστημα των μεταθέσεων.

Ο σχεδιασμός των μεταθέσεων και αντίστοιχων υπηρεσιακών μεταβολών των στελεχών των ΕΔ, διέπεται κατά προτεραιότητα από υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια, με πρώτιστο στόχο την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών και την προάσπιση του αξιόμαχου των ΕΔ, με ταυτόχρονο σεβασμό των προσωπικών -3- αναγκών των στελεχών.

Έχοντας υπόψη τον δυναμικό χαρακτήρα της ανωτέρω διαδικασίας, που υπόκειται σε πληθώρα υπηρεσιακών και κοινωνικών παραμέτρων και με δεδομένη την ισχύουσα θέσπιση αρκετών κοινωνικών κριτηρίων, που επηρεάζουν τον σχεδιασμό των υπηρεσιακών μετακινήσεων (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, στελέχη με σύζυγο ή τέκνα με αναπηρία κλπ), η θεσμοθέτηση «αμετάθετου» προνομίου για κατηγορίες στελεχών με μόνο κριτήριο τα έτη υπηρεσίας, καθώς και η θέσπιση ανώτατου ορίου μεταθέσεων, με συναφείς περιορισμούς ως προς τον αριθμό και το είδος των μεταθέσεων, εισάγει υπέρμετρους περιορισμούς στην Υπηρεσία, όσον αφορά την αξιοποίηση του στρατιωτικού προσωπικού για χρονικό διάστημα που μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 του υπηρεσιακού τους βίου, και τελικά, τη διατήρηση του αξιόμαχου των ΕΔ.

Τέλος, σε ό,τι αφορά στα μέτρα που λαμβάνονται για τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για το προσωπικό, εφαρμόζονται απολύτως, ενώ καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια βελτιστοποίησης τους, ώστε τα στελέχη να αποδίδουν το μέγιστο των ικανοτήτων τους απερίσπαστα από τα προβλήματα που τους απασχολούν.