Αρκετά θέματα που αφορούν τους στρατιωτικούς συζητήθηκαν στη συνάντηση ΠΟΣ με ΓΔΟΣΥ/ΥΠΕΘΑΣε συνέχεια συνεργασίας και για συντονισμό, πραγματοποιήθηκε συνάντηση της ΠΟΣ με τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης (ΓΔΟΣΥ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Υποναύαρχο Δημήτριο Ρυζιώτη. Από πλευράς ΠΟΣ συμμετείχαν ο Πρόεδρος Ταξχος εα Βασίλειος Νικολόπουλος και ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Αντγος εα  Δημήτριος Κουτρουμάνης.

Συζητήθηκαν τα παρακάτω συνταξιοδοτικά θέματα για συντονισμό, τα οποία έχουν ξανατεθεί στο παρελθόν και αφορούν στους αποστράτους όλων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων:

•Πρόωρη Αποστρατεία Στρατιωτικών (πριν τη συμπλήρωση των 40 συντάξιμων ετών).

•Βελτίωση του άρθρου 32 του ν. 4670/2020, για αύξηση του συντελεστή αναπλήρωσης (0,5%) για άνω των 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας.

•Επανυπολογισμός σύνταξης Αξιωματικών προερχομένων από ΑΣΣΥ (3/35 «Κονδύλη»).

•Διδασκαλία αποστράτων σε Στρατιωτικές Σχολές.

•Μειώσεις Ν.4093/2012 που αφορούν Μετοχικά ταμεία  και ΕΚΟΕΜ.

Επίσης τέθηκαν από πλευράς ΠΟΣ και συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

•Υπόλοιπο εφάπαξ που αντιστοιχεί στο δεύτερο 50% που δόθηκε με βάση το ν. 4575/2018.

•Ενίσχυση ΕΦΚΑ με προσωπικό για επιτάχυνση έκδοσης στρατιωτικών συντάξεων.

Ο Γενικός Διευθυντής ενημέρωσε την ΠΟΣ για την ταύτιση στα συνταξιοδοτικά θέματα. Επιπλέον παρείχε τις παρακάτω πληροφορίες:

•Οι μειώσεις (κρατήσεις) του Ν.4093/2012 (5-10-15-20%) που αφορούν στα Μετοχικά Ταμεία και ΕΚΟΕΜ, θα σταματήσουν 31/12/2020, ώστε μέχρι τότε να δοθεί χρόνος να εξευρεθούν ισοδύναμα, για να μην υπάρξουν μειώσεις μερισμάτων και βοηθημάτων, καθόσον οι κρατήσεις αυτές αποτελούν σταθερό έσοδο για το ταμείο και διανέμονται υπό μορφή μερίσματος.

•Το υπόλοιπο εφάπαξ που αντιστοιχεί στο δεύτερο 50%, δεν προβλέπεται να δοθεί, καθόσον δεν επήλθε αύξηση των μισθών, οι δε κρατήσεις που αντιστοιχούν, παραμένουν στο Ταμείο ως κοινωνικός πόρος, σύμφωνα με οδηγία του Υπ. Οικονομικών.

•Οι εκκρεμούσες στρατιωτικές συντάξεις είναι περίπου 2.600. Το ΥΠΕΘΑ έχει ενημερώσει τον ΕΦΚΑ ότι είναι έτοιμο να τον ενισχύσει με 20 άτομα, εφόσον τελικά χρειασθεί.

Η συνάντηση, έγινε σε εγκάρδιο κλίμα με διάθεση περαιτέρω συνεργασίας και συντονισμού σε θέματα που αφορούν τα ε.α. Στελέχη των Ε.Δ. Στον Γενικό Διευθυντή επεδόθη σχετικό υπόμνημα και το έμβλημα της ΠΟΣ.