Χορήγηση Ξίφους Αξιωματικών

Χορήγηση Ξίφους ΑξιωματικώνΓια την κάλυψη των αναγκών του προσωπικού σε είδος θέματος, η Πολεμική Αεροπορία προέβη στην σύναψη Σύμβασης προμήθειας δύο χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα (2.450) ξιφών, η υλοποίηση της οποίας είναι σε εξέλιξη.

Επί του παρόντος υφίσταται η δυνατότητα έναρξης σταδιακής χορήγησης με βάσει τη σειρά αρχαιότητας, ποσότητας ξιφών σε χιλίους οκτακοσίους (1800) δικαιούχους Αξιωματικούς που δεν έχουν λάβει εισέτι το είδος.