Χωρίς αποζημιώσεις στελέχη των ΕΔ λόγω της ανάκλησης των αδειών τους

Χωρίς αποζημιώσεις στελέχη των ΕΔ λόγω της ανάκλησης των αδειών τουςΔεν κατεβλήθησαν ακόμη οι αποζημιώσεις του προσωπικού για την ανάκληση των αδειών τους

ΘΕΜΑ : Αποζημίωση Στελεχών Λόγω Ανάκλησης των Αδειών τους


ΣΧΕΤ : Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 11/01.10.2020 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΗΜ. (ΟΠΕ)

1. Σας αποστέλλουμε το σχετικό έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΗΜ.), με το οποίο γνωρίζεται ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει πιστωθεί στους λογαριασμούς των στελεχών της νήσου Λήμνου κάποιο ποσό από τα προβλεπόμενα λόγω παρελθούσης ανάκλησης των αδειών τους, αλλά ούτε και έχει ενημερωθεί το προσωπικό για τυχόν εξελίξεις.

2. Επειδή, ίσως το ως άνω πρόβλημα να είναι γενικό, παρακαλούμε για την παρέμβασή σας και αφ΄ ενός την καθολική ενημέρωση του προσωπικού για την πορεία καταβολής των ποσών που αντιστοιχούν σε κάθε ένα στέλεχος η άδεια του οποίου προσφάτως ανακλήθηκε και αφ΄ ετέρου τις ενέργειές σας για αποζημίωση του εμπλεκόμενου προσωπικού.

3. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

4. Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους κοινοποιείται το παρόν έγγραφό μας, παρακαλούνται για την ανάδειξη και ενίσχυση του θέματος, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

.....................................................................................................................................

ΘΕΜΑ : Οδοιπορικά Έξοδα και Αποζημιώσεις Μετακινήσεων

ΣΧΕΤ : α. ΠΔ200/1993(ΦΕΚ Α' 75) «Περί Οδοιπορικών Εξόδων Εσωτερικού του Στρατιωτικού Προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων» όπως ισχύει

β. Ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α' 94) υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του Άρθρου 2 «Δαπάνες Μετακινούμενων εντός και εκτός της Επικράτειας», όπως ισχύει

γ. Φ.810/36/277560/Σ.2585/08 Μαι 20/ΓΕΕΘΑ/Γ3

δ. Φ.810/66/284857/Σ.3972/01 Ιουλ 20/ΓΕΕΘΑ/Γ3

ε. SIC WAI R 10 0617 AG 20 /ΓΕΕΘΑ/Β' ΚΛΑΔΟΣ

στ. Φ.742/41/52409/Σ.15474/10 Αυγ 20/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΔΥΠΠ

1. Σύμφωνα με τα (ε) και (στ) σχετικά, προβλέφθηκε η καταβολή οδοιπορικών εξόδων εκτός έδρας (ΗΕΕ) για το προσωπικό του οποίου ανακλήθηκε η χορηγηθείσα άδεια απουσίας του.

2. Περαιτέρω, για την ομοιόμορφη αντιμετώπιση των ως άνω, για το σύνολο του προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠ.ΕΘ.Α.) καθορίστηκαν τα εξής:

α. Στρατιωτικό Προσωπικό.

(1) Η χορήγηση Ημερών Εκτός Έδρας (ΗΕΕ) για εκτέλεση υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 του (α) σχετικού.

(2) Η καταβολή του αντίτιμου εισιτηρίων οιοδήποτε Μέσου Μαζικής Μεταφοράς (Μ.Μ.Μ.) για την επιστροφή από τον τόπο αδείας στην Μονάδα - Υπηρεσία του, χωρίς να υφίσταται ο περιορισμός της παρ.5 του άρθρου 9 του (α) σχετικού, αναφορικά με τις δικαιούμενες θέσεις βάσει του διοικητικού βαθμού του δικαιούχου. Σε περίπτωση χερσαίας μετακίνησης με ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.) όχημα, θα καταβληθούν έξοδα κίνησης , σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 του (α) σχετικού.

β. Πολιτικό προσωπικό.

(1) Η χορήγηση μίας (1) Ημέρας Εκτός Έδρας (ΗΕΕ) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2Αε του άρθρου 11 του (β) σχετικού.

(2) Η καταβολή εξόδων κίνησης που αφορούν στο αντίτιμο εισιτηρίων οιοδήποτε Μέσου Μαζικής Μεταφοράς (Μ.Μ.Μ.) για την επιστροφή από το τόπο αδείας στην Μονάδα-Υπηρεσία του, χωρίς να υφίσταται ο περιορισμός του άρθρου 5 του (β) σχετικού, αναφορικά με τις δικαιούμενες θέσεις ανάλογα με το βαθμό και την ιδιότητα τους. Σε περίπτωση της χερσαίας μετακίνησης με ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.) όχημα, θα καταβληθούν έξοδα κίνησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 του (β) σχετικού.

3. Διανύουμε ήδη τον δεύτερο μήνα από τη χρονική περίοδο που κοινοποιήθηκε το έγγραφο που αφορά στην αποζημίωση ανάκλησης αδειών, πλην όμως μέχρι και σήμερα καμία ενημέρωση δεν υπήρξε στα στελέχη της νήσου Λήμνου περί του χρόνου κατάθεσης των καθοριζομένων ως άνω ποσών, αλλά ούτε και χρήματα έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς των στρατιωτικών.

4. Με το παρόν έγγραφό μας, σας μεταφέρουμε τη σύγχυση που επικρατεί στα στελέχη για την αποζημίωσή τους και παρακαλούμε για την παρέμβασή σας, προς αποζημίωση του προσωπικού.

5. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο