ΕΣΠΕΛ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΚΗ - ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΑΣΣΥ

ΕΣΠΕΛ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΚΗ - ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΑΣΣΥ1. Σας αναφέρουμε ότι, προσφάτως στελέχη της Φρουράς Λάρισας προελεύσεως ΑΣΣΥ κρίθηκαν ευδοκίμως τερματίσαντες της σταδιοδρομίας τους, μετά την συμπλήρωση 35 ετών υπηρεσίας, κατ’ εφαρμογή διατάξεως της Παρ 14α του άρθρου 16 του (α) σχετικού.

2. Σε όσα από τα εν λόγω στελέχη επιθυμούσαν, σύμφωνα με την ισχύουσα διάταξη στην περίπτωση β της Παρ 2 του άρθρου 1 του (γ) σχετικού, δόθηκε η δυνατότητα υποβολής σχετικής αίτησης, προκειμένου να παραμείνουν στην ενεργό υπηρεσία σε εκτός οργανικές θέσεις (ΕΟΘ).

3. Ωστόσο, η γνωμοδότηση του αρμόδιου συμβουλίου επί της πλειοψηφίας των αιτήσεων ήταν αρνητική, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία του ατομικού φακέλου του αξιωματικού, όπως ορίζεται στην περίπτωση γ της Παρ. 2 του άρθρου 1 του (γ) ομοίου.

4. Κατόπι των παραπάνω θεωρούμε ότι :

α. Η παραπάνω αξιολόγηση δεν ήταν μετρήσιμη και διαφανής για το σύνολο των Αξιωματικών που συμμετείχαν στην διαδικασία.

β. Υφίσταται διάκριση και άνιση μεταχείριση, έναντι των υπολοίπων συναδέλφων τους που κατοχυρώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 01/01/2015, στους οποίους δίνεται η δυνατότητα παραμονής μέχρι 40 έτη στην ενεργό υπηρεσία, κατ' εφαρμογή διατάξεως της Παρ 4 του άρθρου 20 του (β) σχετικού.

γ. Η αρνητική κρίση που αφορά την παραμονή τους ως ΕΟΘ, λαμβανομένου των στοιχείων του ατομικού φακέλου του Αξιωματικού είναι άδικη, μιας και σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία έλαβαν θετικές έως άριστες αξιολογήσεις στις διαδοχικές προαγωγές τους, μέχρι τον βαθμό του Αντισυνταγματάρχη.

5. Ως εκ τούτου, η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας (ΕΣΠΕΛ) προτείνει η εξέταση του συνόλου των αιτημάτων των εν λόγω Αξιωματικών που επιθυμούν την παραμονή στην υπηρεσία έως 40 έτη (και σε εκτός οργανικές θέσεις μετά την συμπλήρωση του 35ου έτους της υπηρεσίας), να κρίνονται σύμφωνα με :

α. Θέσπιση διαφανή κριτηρίων αξιολόγησης, λαμβανομένου :
(1) Την οικογενειακή κατάσταση του στελέχους.
(2) Την οικονομική κατάσταση της οικογενείας του στελέχους.
(3) Την σταδιοδρομική εξέλιξη του στελέχους.
(4) Των επαγγελματικών προσόντων του στελέχους.

β. Προκήρυξη θέσεων ανά κλάδο Ενόπλων Δυνάμεων και ανά Φρουρά.

6. Παρακαλούμε για την ιεραρχική προώθηση της προτάσεως μας.

7. Στους Βουλευτές του Νομού Λάρισας, στους οποίους κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, παρακαλούνται για τις κατά τις κρίσεις τους ενέργειες ανάδειξης θέματος.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
Πέτρος Μούστος
Ανχης (ΔΒ)
6936158679

Ο Γεν. Γραμματέας
Απόστολος Θέος
Εσμίας (ΟΤΕΤΗ)
6977617429