«Αποστρατείες Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς»

«Αποστρατείες Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς» «Αποστρατείες Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς» ΑΔΑ: ΩΛ6Ζ6-ΣΒΦ ΕΔΥΕΘΑ: 176

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 34 και 37 του ν.δ. 1400/1973 και 39 του ν.δ. 445/1974 και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας με το βαθμό που φέρουν, τους παρακάτω Ανθυπασπιστές:

Δείτε την σχετική απόφαση:

Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 34 και 37 του ν.δ. 1400/1973 και 39 του ν.δ. 445/1974 και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας με το βαθμό που φέρουν, τους παρακάτω Ανθυπασπιστές:

 1. Υλικού Πολέμου Γαρύφαλο Κομνηνό - Στέφανο του Ιωάννη, ΑΜ:73541, που γεννήθηκε το έτος 1987, στην Αθήνα και ο οποίος υπέβαλε την από 22-06-20 αίτηση παραίτησης.

 2. Εθελοντή Μακράς Θητείας Τεχνικού Τσάτσαλο Απόστολο του Γεώργιου, ΑΜ:70692, που γεννήθηκε το έτος 1967, στον Βόλο και ο οποίος υπέβαλε την από 03-06-20 αίτηση παραίτησης.

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.