Στρατιωτικοί: Ίσως οι πιο αδικημένοι Έλληνες

Στρατιωτικοί: Ίσως οι πιο αδικημένοι ΈλληνεςΟί στρατιωτικοί είναι ίσως οί πιο άδικημένοι Έλληνες. Εργάζονται ημέρα καί νύχτα καί ακόμη κατά τίς ημέρες τής άδειας τους παραμένουν σέ έτοιμότητα. 

Έτσι τόν περασμένο Αύγουστο ύποχρεώθηκαν νά έπιστρέψουν καί παρέμειναν σέ πολεμική ετοιμότητα επί δύο περίπου μήνες. 

Άν οί επί πλέον ώρες αυτές πληρώνοντο απλώς ώς υπερωρίες, θά έβγαινε να δικαιούνται πολλές χιλιάδες ευρώ ό καθένας.

Έπειδή οί στρατιωτικοί δέν είναι απλοί δημόσιοι υπάλληλοι όπως νομίζουν κάποιοι διατελέσαντες υπουργοί, ποτέ δέν έθεσαν τήν προσφορά τους πρός τήν πατρίδα επί οικονομικής βάσεως.

 Είναι αυτός ένας επί πλέον λόγος να έπικροτήσουμε τήν άπόφαση τού υπουργού Εθνικής Άμύνης Νίκου Παναγιωτόπουλου νά εξασφαλίσει ένα κονδύλιο 15.000.000 ευρώ για πρόσθετη οικονομική ενίσχυση τού στρατιωτικού προσωπικού. 

Δεν είναι αυτό άντίτιμο τής εργασίας τους. Είναι άναγνώρισις τής προσφοράς τους.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΣΤΙΑ