Αυτά απάντησε ο Παναγιωτόπουλος για την νυκτερινή αποζημίωση ΣτρατιωτικώνΣε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο βουλευτής κ.Κωνσταντίνος Μπούμπας με θέμα «Αποζημίωση Στρατιωτικών για τη Νυκτερινή Εργασία τους», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Κατ’ αρχάς σας επαναλαμβάνω ότι, η αρμοδιότητα για την πολιτική μισθών και αποζημιώσεων, εμπίπτει αποκλειστικά στο Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο την εξειδικεύει με ειδικούς νόμους, με βάση τις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες και την εφαρμοζόμενη δημοσιονομική πολιτική.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τον ν.4472/2017 και ειδικότερα με την παράγραφο Δ΄ του άρθρου 127 αυτού, προβλέπεται η χορήγηση ειδικής αποζημίωσης, αναγνωρίζοντας με αυτόν τον τρόπο την ιδιοτυπία των συνθηκών, υπό τις οποίες τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) προσφέρουν εργασία και κατά τις νυχτερινές ώρες.

Το γεγονός ότι δεν έχει εισέτι εκδοθεί η οικεία ΚΥΑ, μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) και του Υπουργείου Οικονομικών (Υπ.Οικ.), οφείλεται στις υφιστάμενες δημοσιονομικές συνθήκες και την υποχρέωση διαφύλαξης της ακεραιότητας του εκάστοτε εκτελούμενου προϋπολογισμού, προκειμένου να αποτραπούν επιπτώσεις στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) των ετών 2019 - 2022.

Σε κάθε περίπτωση όμως, το ΥΠΕΘΑ είχε διαβιβάσει στο Υπ.Οικ. σχέδιο ΚΥΑ, αναφορικά με τον καθορισμό του ανώτατου ορίου ωρών νυχτερινής απασχόλησης, αλλά μέχρι σήμερα αυτό δεν έχει γίνει αποδεκτό.

Ωστόσο, στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για το προσωπικό, βούληση της Πολιτικής Ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ, είναι η άμεση προώθηση νεώτερου σχεδίου ΚΥΑ, προκειμένου να εκκινήσει εκ νέου, άλλη μία προσπάθεια ρύθμισης του θέματος.

Κατά τα λοιπά αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Οικονομικών.