Η πίεση της ΠΟΕΣ έφερε αποτέλεσμα: ΓΕΣ-Οδηγίες για την χορήγηση της ειδικής άδειαςΗ ΠΟΕΣ δημοσιοποίησε το παρακάτω έγγραφο του ΓΕΣ με θέμα «Άδειες Στελεχών ΕΔ (Προσωπικό που τίθεται σε Περιορισμό λόγω του COVID-19)»

Ειδικότερα:

1. Σας γνωρίζουμε, ότι με τα (α) έως και (ε) σχετικά, των οποίων είστε αποδέκτες, καθορίζεται η χορήγηση Ειδικών Αδειών Απουσίας, λόγω του κορονοϊού (COVID-19).

2. Με το (γ) σχετικό, στο άρθρο 38 παράγραφος 3, επισημαίνεται ότι παραμένει σε ισχύ η από 20.3.20 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

3. Οι παραπάνω Ειδικές Άδειες Απουσίας (αναρρωτικές άδειες), είναι διάρκειας 14 ημερών και χορηγούνται στα στελέχη που απαιτούνται να τεθούν σε περιορισμό κατόπιν οδηγιών που έχουν δοθεί αρμοδίως από τον ΕΟΔΥ ή από άλλον αρμόδιο δημόσιο φορέα (πχ Δημόσια - Στρατιωτικά Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας κτλ). Ο υπόψη περιορισμός επιβάλλεται στα στελέχη τα οποία:

α. Βρέθηκαν θετικοί στον COVID-19, κατόπιν εξέτασης που υποβάλλονται σε δημόσια - ιδιωτικά εργαστήρια και άμεσης ενημέρωσης του ΕΟΔΥ.

β. Έχει δοθεί σύσταση από τον ΕΟΔΥ να τεθούν σε περιορισμό κατ' οίκον καθόσον κρίθηκαν «Στενή Επαφή» κάποιου επιβεβαιωμένου κρούσματος σύμφωνα με την Παράγραφο «1θ» του (α) σχετικού. Για την χορήγηση της άδειας απαιτείται η προσκόμιση από το στέλεχος Υπεύθυνης Δήλωσης που να αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία σύμφωνα με την Παράγραφο «Β» του (β) ομοίου.

γ. Έχει ανασταλεί η λειτουργία της Σχολικής Μονάδας που φοιτούν τα τέκνα τους, λόγω ύπαρξης επιβεβαιωμένου κρούσματος και έχει γίνει σύσταση από τον ΕΟΔΥ στους γονείς για παραμονή κατ’ οίκον, σύμφωνα με την Παράγραφο «Γ» του (γ) σχετικού. Για την χορήγηση της άδειας απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από την οικεία Σχολική Μονάδα.

4. Οι Ειδικές Άδειες Απουσίας (αναρρωτικές άδειες) χορηγούνται στις περιπτώσεις που το στέλεχος:

α. Ενημερώνεται πως πρέπει να τεθεί κατ' οίκον περιορισμό και λαμβάνει άμεσα Ειδική Άδεια Απουσίας (αναρρωτική άδεια) πέραν της δικαιούμενης που έχει να λαμβάνει.

β. Τελεί σε άδεια απουσίας και κατά τη διάρκεια της άδειας του (Κανονική, ΑΜΔ) ενημερώνεται πως πρέπει να τεθεί σε κατ' οίκον περιορισμό, οπότε διακόπτεται εκείνη την ημέρα η άδεια του (Κανονική, ΑΜΔ) και εν συνεχεία λαμβάνει την προβλεπόμενη αναρρωτική άδεια.

5. Οι Άδειες Ειδικού Σκοπού, στις οποίες για κάθε 4 μέρες ειδικής άδειας, η τέταρτη ημέρα χρεώνεται με κανονική ή άλλο είδος αδείας από τις δικαιούμενες του κάθε στελέχους, χορηγούνται στα στελέχη που:

α. Ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κίνδυνου όπως αυτές καθορίζονται στην Παράγραφο «Α1» του (γ) σχετικού.

β. Είναι γονείς τέκνων που φοιτούν σε Σχολικές Μονάδες που παύουν να λειτουργούν και η εκπαίδευση πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεκπαίδευση). Η παραπάνω χορήγηση άδειας Ειδικού Σκοπού χορηγείται υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 της ΠΝΠ (11 Μαρ 20/Τεύχος Α).

6. Επισημαίνεται η πιστή εφαρμογή των ανωτέρω αναφερομένων από όλα τα επίπεδα Διοικήσεων.