Αλκ. Στεφανής για κράτηση διαφοράς προαγωγής Στρατιωτικών υπέρ ΜΤΣΣε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι βουλευτές κ.κ. Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης με θέμα «Κράτηση διαφοράς προαγωγής υπέρ ΜΤΣ», σας γνωρίζονται τα ακόλουθα:

Στο άρθρο 161Α του ν.4472/2017 καθορίζεται ότι, με κοινές αποφάσεις των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών και του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδονται κατόπιν εισήγησης των οικείων Διοικητικών Συμβουλίων προσδιορίζονται το ύψος, το ποσοστό και η βάση υπολογισμού των προβλεπόμενων εισφορών και κρατήσεων, υπέρ των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, επί των αποδοχών των μετόχων και των λοιπών υπόχρεων στην καταβολή τους.

Επίσης, στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της ισχύουσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, υπό στοιχεία Φ.950/59/32019/Σ.6451/23 Απριλίου 2018, αναφέρεται σαφώς ότι, η υπόψη μηνιαία κράτηση υπέρ του ΜΤΣ επί των αποδοχών των μετόχων του Ταμείου, διενεργείται σε κάθε μισθολογική εξέλιξη των μετόχων από το κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο στο αμέσως ανώτερο, για τρεις (3) συνεχείς μήνες, ανερχόμενη στο ήμισυ της διαφοράς του βασικού μισθού των δύο (2) κλιμακίων.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι, οι ανωτέρω διατάξεις τυγχάνουν απαρέγκλιτης εφαρμογής από το Φορέα μισθοδοσίας του ΓΕΣ (ΟΛΚΕΣ), στο σύνολο των περιπτώσεων διοικητικών μεταβολών που αφορούν, σε μισθολογική εξέλιξη στελεχών του Στρατού Ξηράς.