«ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ EUROCONTROL ΣΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΕΕΚ) ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΠΑ)»Κατατέθηκε, στις 9 Νοεμβρίου 2020, ερώτηση στη Βουλή από τον Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κινήματος Αλλαγής, κ. Βασίλη Κεγκέρογλου και τους βουλευτές κ.κ. Χρήστο Γκόκα, Κώστα Σκανδαλίδη και Γιώργο Φραγγίδη, κατόπιν σχετικών προτάσεων του Τομέα Άμυνας του Κινήματος, προς τους κ.κ. Υπουργούς Εθνικής Άμυνας, Ν. Παναγιωτόπουλο, Οικονομικών, Χ. Σταϊκούρα και Υποδομών και Μεταφορών, Κ. Καραμανλή, για την Απόδοση Αποζημίωσης Eurocontrol στους Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΚ) της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ).

Συγκεκριμένα, ο Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας στην Ελλάδα ασκείται μέσω των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΚ) της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), στις αντίστοιχες περιοχές και Αεροδρόμια αρμοδιότητάς τους. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στον έλεγχο πολιτικών αεροσκαφών εφαρμόζονται κοινές, διεθνώς, διαδικασίες από πιστοποιημένο προσωπικό, των ιδίων προσόντων και από τις δύο Υπηρεσίες.

Για τις περεχόμενες υπηρεσίες ο Ευρωπαϊκός οργανισμός Eurocontrol εισπράττει και εν συνεχεία αποδίδει στον/στους Πάροχο/-ους Υπηρεσιών ΕΕΚ των κρατών μελών του τα σχετικά τέλη. Μέρος αυτών των τελών διατίθενται στο προσωπικό του/των παρόχου/-ων ως κίνητρο βελτίωσης του συστήματος Εναέριας Κυκλοφορίας και των παρεχόμενων υπηρεσιών, της μείωσης των καθυστερήσεων, της αύξησης της χωρητικότητας του συστήματος και της εναέριας κίνησης και την τον εν γένει εκσυγχρονισμό του συστήματος, στη βάση του Εθνικού Σχεδίου Επιδόσεων, όπως χαρακτηριστικά καταγράφεται στη σχετική ιστοσελίδα του Eurocontrol:

“EUROCONTROL collects route charges on behalf of its Member States through its Central Route Charges Office (CRCO). The CRCO runs an effective and centralised system which ensures that these charges – essential to the funding of the European air traffic management system – are recovered. Our services include billing, collecting and disbursing route charges to Member States. We also offer similar services for terminal navigation charges and communication charges for Member States, as well as air navigation charges (en-route and terminal) for non-Member States.
Our route charges system is a regional cost-recovery system, in line with ICAO’s charging policies and the Single European Sky regulations. We bill airspace users on a monthly basis, collect charges and distribute the amounts collected to the States and air navigation service providers.”
Η ΠΑ, ως Πάροχος Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας και σε Πολιτικά αεροσκάφη, διαθέτει προσωπικό και μέσα για τη διεκπεραίωση αυτών των πτήσεων στα Αεροδρόμια Κοινής Χρήσης και στις αντίστοιχες Τερματικές Περιοχές τους, χωρίς να εισπράττει το ανάλογο τίμημα από τα Τέλη Αεροναυτιλίας.

Ειδικά, και σε ό,τι αφορά στους Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας της ΠΑ, παρότι διαθέτουν σε ισχύ τα ίδια πτυχία, έχουν τις ίδιες ευθύνες και εκτελούν την ίδια εργασία με τους Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας της ΥΠΑ, εντούτοις δεν λαμβάνουν κανένα αντίστοιχο επίδομα, ούτε απολαμβάνουν την αναλογούσα αποζημίωση από το Eurocontrol.

Ανάλογη περίπτωση που αφορούσε στον Πάροχο Μετεωρολογικών Πληροφοριών (ΕΜΥ) αντιμετωπίστηκε με τον Ν.4609/19 [(α) σχετικό)] και οι Μετεωρολόγοι της ΠΑ συμπεριελήφθησαν στους δικαιούχους αποζημίωσης από τα Τέλη Αεροναυτιλίας.

Η αποζημίωση του προσωπικού Παρόχου Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας, συμπεριλαμβανομένων των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, βασίζεται στο άρθρο 34 του ν.2682/1999 [(β) σχετικό)] (μηνιαίο επίδομα) και του άρθρου 73 του ν.3431/2006 [(γ) σχετικό)] (εξαμηνιαίο επίδομα).
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) (Φεβ. 1999) δημιουργήθηκαν ειδικοί λογαριασμοί στην Τράπεζα της Ελλάδας, όπου κατατίθενται τα τέλη από EUROCONTROL και απ’ όπου στη συνέχεια αντλούνται τα σχετικά ποσά για την καταβολή των επιδομάτων για κάθε κατηγορία υπαλλήλων (ανά κλάδο). Η εν λόγω ΚΥΑ ανανεώνεται κατά καιρούς μέχρι σήμερα.

Με τον κανονισμό 550/2006 [(δ) σχετικό)], στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, επαναλαμβάνονται οι σχετικές προβλέψεις για απόδοση κινήτρων στο εμπλεκόμενο προσωπικό και μάλιστα με άλλες αποφάσεις προσδιορίζεται ο τρόπος επιρροής του κόστους προσωπικού στη διαμόρφωση του Unit rate των τελών χρήσης.

Τέλος, επισημαίνεται ότι κατά τη διετία 2011-2013, καταβλήθηκαν από την ΥΠΑ ποσά ύψους €150.000 στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας ΥΠΑ-ΓΕΑ για παρεχόμενες υπηρεσίες ΕΕΚ από πλευράς ΠΑ. Απ’ όσο γνωρίζουμε δεν υπήρξε συνέχεια στο θέμα.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι απουσιάζει το σχετικό ελληνικό νομικό πλαίσιο που να καλύπτει την αποζημίωση των ΕΕΚ της ΠΑ, αντίστοιχο με αυτό που ψηφίστηκε για το προσωπικό της ΕΜΥ, ν.4609/2019.

Δεδομένου ότι: Το ευρωπαϊκό νομικό υπόβαθρο είναι κοινό για τις συναφείς με τις πτήσεις πολιτικών αεροσκαφών δραστηριότητες και την υποστήριξή τους.

Δεδομένου ότι: Το προσωπικό της ΠΑ που εξυπηρετεί τις πτήσεις των πολιτικών αεροσκαφών ακολουθεί τις ίδιες αρχές, κανόνες και πιστοποίηση, εντάσσεται στο ίδιο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Eurocontrol και πληροί τις ίδιες προϋποθέσεις απασχόλησης και αμοιβών, πρέπει να αποζημιώνεται εξίσου για τις υπηρεσίες του από τον ίδιο φορέα, το Eurocontrol, ανεξάρτητα από το πλήθος ή τη διαφορετικότητα της ειδικότητας.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
Τι προτίθεστε να πράξετε προκειμένου να αρθεί η προφανής αδικία προς τους Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας της Πολεμικής Αεροπορίας;