ΓΕΣ: Απαντήσεις σε οικονομικά και συνταξιοδοτικά θέματα για στελέχη Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς

Σύμφωνα με έγγραφο του ΓΕΣ απαντήθηκαν-διευκρινίστηκαν ερωτήσεις-απορίες που τέθηκαν από Ανθστες-Υπξκους-ΕΠΟΠ και αφορούν οικονομικά-συνταξιοδοτικά θέματα. Κατά τις απαντήσεις των υπόψη ερωτήσεων λήφθηκαν υπόψη τα ισχύοντα μέχρι τον Σεπ. 2020.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

1. Πόσα έτη πραγματικής υπηρεσίας απαιτούνται για πλήρη συνταξιοδότηση ανάλογα με την προέλευση και το χρόνο κατάταξης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: - Ν.445/74 (ο τελευταίος επικυρωμένος είναι του 2017) Δεν είναι συνταξιοδοτικός νόμος, αλλά νόμος που θέτει προααπαιτούμενα κριτήρια σε θέματα ιεραρχίας - βαθμολογικής εξέλιξης και συνταξιοδοτικά χρόνια.

- Συνταξιοδοτικός νόμος είναι ο εκάστοτε τελευταίος νόμος που ισχύει, για σώματα ασφαλείας και ένοπλες δυνάμεις, σε συνάρτηση με τις διατάξεις που διέπουν τα ειδικά μισθολόγια.

- Στην παρούσα κατάσταση, με την ένταξη στον Ε.Φ.Κ.Α υπαγόμαστε στον Ν.4387/16 και συμπληρωματικά στον Ν.4670/20.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Η ειδική διάταξη των ηλικιακών ορίων του Ν.445/74 έρχεται σε αντίθεση με τους νέους ασφαλιστικούς νόμους και την εισαγωγή μας στον Ε.Φ.Κ.Α, καθώς απαιτούνται 40 έτη υπηρεσίας ή η συμπλήρωση του 60ου έτους ηλικίας για πλήρη συνταξιοδότηση. Θα πρέπει να γίνει εναρμόνιση των διατάξεων των ηλικιακών ορίων με τους νέους ασφαλιστικούς νόμους, ώστε να δίνεται το δικαίωσα για πλήρη σύνταξη.

2. Ποιος είναι ο ελάχιστος χρόνος ο οποίος απαιτείται για θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης ανάλογα με το έτος κατάταξης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: - Σύμφωνα με τον Ν.3865/10 Άρθρο 20 Παρ.4 (προηγούμενος ασφαλιστικός Νόμος), αναφέρεται ότι όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μετά την 1/1/2015, θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους ή 40 έτη συντάξιμης υπηρεσίας τα οποία συνυπολογίζονται αθροιστικά.

- Όσοι έχουν εισέλθει στις ΕΔ έως 31/9/90 έχουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με το παλιό καθεστώς (25 έτη) καθώς αναγνωρίζεται δωρεάν η 5ετία (μάχιμη).

- ΕΠ.ΟΠ: έχουν ηλικιακά όρια με το Ν.445/74 τον οποίο αναφέρει συνταξιοδότηση στον βαθμό του Αλχία στο 50ο έτος της ηλικίας.

3. Σε ποιο έτος της ηλικίας του συνταξιοδοτείται αυτεπάγγελτα το στέλεχος ανεξάρτητα με τα έτη υπηρεσίας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: - Με τον Ν.4609/19 καταργήθηκαν τα ηλικιακά όρια για τους υπαξιωματικούς προελεύσεως ΕΜΘ, οι οποίοι συνεχίζουν να υπηρετούν κανονικά έως την συμπλήρωση των 35 ετών υπηρεσίας.

- ΕΠ.ΟΠ, σύμφωνα με τον Ν.445/74 αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα στο 50ο έτος της ηλικίας τους.

4. Πότε μπορεί το στέλεχος να προβεί στην αποπληρωμή;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο 4609/19 κατά εντολή του υπουργού εργασίας, παραμένει ανενεργός και μη εκτελεστέος, όσο αφορά την αναγνώριση 5 ετών στο διπλάσιο καθώς εκκρεμούν αιτιολογικές και οικονομικές μελέτες. Κατά συνέπεια και μέχρι σήμερα αναγνωρίζονται τα 5 έτη στο διπλάσιο σύμφωνα με τον Ν.3865/10 και τα προαπαιτούμενα του ΠΔ 2007.

5. Σε ποιες ενέργειες προβαίνει μετά την αποπληρωμή;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: - Η αναγνώριση πραγματοποιείται μέσω μηνιαίων δόσεων κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου ή με εφάπαξ καταβολή με έκπτωση 10%.

- Μετά την αποπληρωμή δεν έχουν καθοριστεί ενέργειες στις οποίες να εμπλέκεται ο ενδιαφερόμενος, αλλά δίνεται η δυνατότητα με προσωπική αναφορά προς το οικείο ΟΛΚΕΣ να του χορηγηθεί βεβαίωση καταβολής εισφορών.

6. Η 5ετία που προβλέπεται στο άρθρο 11 του Ν.4609/19 είναι ξεχωριστή από αυτή που προβλέπει το άρθρο 40 του Π.Δ 169/07, δηλαδή δίνεται το δικαίωμα αναγνώρισης χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο, έως 10 έτη (5+5)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο νόμος δε είναι εκτελεστέος προς το παρόν

7. Ποιες οι απαιτούμενες ενέργειες για την αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας ως οπλίτης θητείας και ποιο το κόστος εξαγοράς;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: - Μετά την 1/1/20 και σύμφωνα με τις νέες διατάξεις το κόστος εξαγοράς της θητείας είναι 20% επί των συντάξιμων αποδοχών (συντάξιμες αποδοχές λογίζεται ο προηγούμενος μισθός).

8. Υπάρχει δυνατότητα εξαγοράς μέρους της θητείας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: - Όχι ολόκληρη εξαγορά του χρόνου θητείας

9. Πότε και πως μπορεί να γίνει η αναγνώριση της εν λόγω 3ετίας και ποιο το ύψος της εισφοράς για την εξαγορά;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αναγνωρίζεται καθ’ όλη την διάρκεια της υπηρεσίας και το ύψος της εισφοράς είναι 20% επί των συντάξιμων αποδοχών.

10. Αναγνωρίζονται ως έτη ασφάλισης στο δημόσιο και ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: - Αυτόματα πριν το 1990.

- Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν τη σχέση και τον χρόνο εργασίας με το δημόσιο, ώστε να λογιστεί αυτός ως επικουρικός ή διαδοχικός χρόνος ασφάλισης, ανάλογα σε ποιο τομέα του δημοσίου ήταν.

11. Αναγνωρίζονται τα ένσημα που είχαν τα στελέχη, πριν καταταχθούν;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: - Ναι αναγνωρίζεται ως επικουρική ασφάλιση

12. Σε πόσα χρόνια πραγματικής υπηρεσίας αποστρατεύονται οι ΕΜΘ, προέλευσης ΟΠΥ-ΕΠΥ, που κατατάχθηκαν το έτος 1992 και 1993 με αναγνώριση πλασματικής υπηρεσίας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: - Πλασματική υπηρεσία είναι ΜΟΝΟ τα 3 χρόνια του « Βενι-ζέλου», τα οποία χρόνια μειώνουν τον εργασιακό βίο

- Πλασματική υπηρεσία τα 5 χρόνια στο διπλάσιο, στην παρούσα χρονική στιγμή, οι εκ προελεύσεως ΟΠΥ-ΕΠΥ κατάταξης 1992-1993 αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα με την συμπλήρωση των 35 ετών υπηρεσίας, είτε έχουν αναγνωρίσει 5 έτη στο διπλάσιο είτε όχι, με αποτέλεσμα αυτοί που δεν έχουν αναγνωρίσει να μην φεύγουν με πλήρη σύνταξη.

13. Τι προβλέπεται για την συνταξιοδότηση των στελεχών; Θα υπάρξει τροποποίηση το Νόμου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: - Λόγω αυτεπάγγελτης αποστρατείας συνταξιοδοτούνται κανονικά σύμφωνα με τα έτη υπηρεσίας που έχουν (αναλογικά). Εδώ παρουσιάζεται το μεγάλο πρόβλημα για όσους κατατάχθηκαν σε μεγάλη ηλικία (26-27-28 ετών) και οι οποίοι στο 50ο έτος δεν θα έχουν συμπληρώσει 25 έτη υπηρεσίας, να μην έχουν το δικαίωμα να αναγνωρίσουν 5 έτη στο διπλάσιο.

- Ήδη έχουν κατατεθεί προτάσεις για την επίλυση του προβλήματος κατάργησης των ηλικιακών ορίων.

14. Ποιες οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν για διαδοχική ασφάλιση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: - Πριν το 1990 (παλαιοί ασφαλισμένοι) πάει στο ΙΚΑ και τα αναγνωρίζει.

15. Με ποιο καθεστώς/νόμο θα συνταξιοδοτηθούν;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: - Θα πρέπει να γίνει διευκρίνιση για πιο έτος μιλάμε. Με το παλιό καθεστώς θεωρούνται παλαιοί ασφαλισμένοι όσοι έχουν ένσημα πριν τον 10/1990.

16. Έχει προβλεφθεί από την νομοθεσία η επιστροφή των κρατήσεων από διπλές εισφορές του επικουρικού;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: - Για τους εκ προελεύσεως ΕΜΘ έως 31/12/1992 γίνεται παρακράτηση 4% ώστε να αναγνωρίζεται η μετοχικοτητά τους με το ΜΤΣ και να έχουν πλήρη καταβολή εφάπαξ. Στην πορεία όμως ανακοινώθηκε από τα μετοχικά ταμεία ότι ο χρόνος λογίστηκε μετοχικός, λόγω μη μονιμότητας και ζητήθηκε εκ νέου ένα 2%, το οποίο θα παρακρατηθεί από το εφάπαξ, για να έχουν πλήρη καταβολή του. Για τους μετά από την 1/1/1993 έγινε πληρωμή του 4% και το 2% παρακρατήθηκε από το μισθό.

- Όσον αφορά τα ένσημα για τα οποία καταβλήθηκαν εισφορές και τα οποία θα λογίζονταν ως επικουρική ασφάλιση, με την μονιμοποίηση τους αποδίδονται από το ΙΚΑ-ΕΦΚΑ στα οικεία μετοχικά ταμεία τα οποία οικειοποιούνται ως ειδικούς πόρους, ενώ αυτά δεν είναι επικουρικά ταμεία ώστε να αποδώσουν ανάλογο ποσοστό σύνταξης, σύμφωνα με τα ένσημα του κάθε στρατιωτικού. Από τη νομοθεσία δεν έχει προβλεφθεί επιστροφή λόγω ότι κινδυνεύει η βιωσιμότητα των ταμείων.

17. Ποιος είναι ο αρμόδιος φορέας για να επιβεβαιώσει τα συμπληρωμένα έτη υπηρεσίας ενός στελέχους;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: - Το οικείο ταμείο στο οποίο καταβάλλεται η εισφορά.

18. Πόσα πλασματικά έτη μπορεί να αναγνωρίσει για να συμπληρώσει 40/40;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: - Όσοι αναγνωρίζουν 6μηνα δεν μπορούν να αναγνωρίσουν 5ετια στο διπλάσιο.

19. Αποστρατεία Αθλγών με 53 έτη (ισχύει για Ανθλγούς έτους 1990 και μετά)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: - Ο Ν.2439/96 δεν εφαρμόζεται για τους εκ προελεύσεως ΕΜΘ, καθώς ο νόμος αναφέρει ότι αφορά τους Αξκούς που από 31/2/14 είχαν 24 1/2 έτη πραγματικής υπηρεσίας. Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι την 31/12/14 δεν υπήρχαν Αξκοί προέλευσης ΕΜΘ.

20. Μπορούν όλα τα στελέχη ανεξαρτήτως των ετών που υπηρέτησαν σε μονάδες εκστρατείας να αποπληρώσουν 5 έτη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: - Όχι θα πρέπει να έχουν 5 έτη και πάνω.

21. Μπορούν και τα στελέχη που δεν έχουν υπηρετήσει σε μονάδες εκστρατείας να αναγνωρίσουν 5 έτη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: - Όχι

22. Το όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση στα 54 έτη για τους Ανθστές και 50 έτη για τους ΕΠΟΠ ισχύει;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: - Μόνο για τους ΕΠ.ΟΠ.

23. Αν κάποιος συμπληρώσει 35 έτη κάτω των 54 ετών τι ισχύει;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: - Συνταξιοδοτείται κανονικά (μειωμένη 10% πριν τα 55).

24. Ισχύει κάποιος νόμος για το γυναικείο στρατιωτικό προσωπικό ΕΠΟΠ όσον αφορά την τριτεκνία και για ανήλικα τέκνα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: - Όχι

25. Τα πτυχία που αναγνώρισαν οι ΕΠΟΠ ως πόσα έτη θα υπολογιστούν συντάξιμα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: - Μόνο αν έχουν αναγνωριστεί ως συντάξιμος χρόνος (20%).

26. Όσοι δεν τα αναγνώρισαν έχουν το δικαίωμα να τα αναγνωρίσουν;

- Ναι

27. Οι ΕΠΟΠ οι οποίοι έχουν ειδικότητες οι οποίες δεν μετακινούνται έχουν το δικαίωμα να αποπληρώσουν πέντε έτη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: - Όχι

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Τα πρώτα χρόνια είχαν υπηρετήσεις σε παραμεθόριο.

28. Για ποιους ισχύουν τα 3 χρόνια του Κονδύλη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: - Όσοι διαγράφηκαν 31/12/18.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά την επεξεργασία των ερωτήσεων λήφθηκαν υπόψη τα ισχύοντα μέχρι τον Σεπ 20.