Η Π.Ο.Ε.Σ. ζητά αιτιολογημένα την αποκατάσταση αποφοίτων ΑΣΣΥΈγγραφο της Π.Ο.Ε.Σ. προς ΥΠΕΘΑ για την αποκατάσταση αποφοίτων ΑΣΣΥ με παρεμβάσεις στο άρθρο 32 του Ν.4609/2019.

1. Πολλάκις στο παρελθόν (με έγγραφά μας, αλλά και με τοποθετήσεις μας στη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, κατά τη διαδικασία ακρόασης φορέων) έχουμε αναδείξει τη δυσλειτουργία που παρουσιάζεται στις Μονάδες απότοκη της αρχαιότητας μεταξύ ομοιοβάθμων στελεχών που εμπίπτουν είτε σε διαφορετικά νομικά πλαίσια (ως προελεύσεις), είτε σε διαφορετική εσωτερική αντιμετώπιση.

2. Με το σχετικό (γ) έγγραφό μας προτείναμε, κατά τα πρότυπα των Ευρωπαϊκών Ενόπλων Δυνάμεων, προς αποκατάσταση μιας διαχρονικής στρέβλωσης και συνεχών νομοθετικών παρεμβάσεων και τροποποιήσεων νομοθετημάτων, σχετικώς με την αρχαιότητα μεταξύ ομοιοβάθμων στρατιωτικών διαφορετικών προελεύσεων, τούτη (η αρχαιότητα ενός εκάστου στελέχους) να καθορίζεται από τον χρόνο κτήσης του βαθμού και μόνο.

3. Ωστόσο και ενώ το θέμα ευρισκόταν σε αδράνεια, με το (ε) σχετικό έγγραφό μας προτείναμε, μετά και την ισχύ και εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 32 του σχετικού (δ), μικρές νομοθετικές παρεμβάσεις προς ισορρόπηση των νέων δεδομένων ως εξής:

«Στο άρθρο 37 του ν.4494/2017 (Α΄ 165) η μόνη παράγραφος αριθμείται σε 1 και εισάγεται νέα παράγραφος 2, ως εξής: «Οι προερχόμενοι Αξιωματικοί από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), που εντάσσονται στις διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελαχίστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ του άρθρου 5 του ν.2439/1996 (Α΄ 219) και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους Αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των αντιστοίχων αποδοχών».

«Στο άρθρο 36 του ν.3883/2010 (Α΄ 167, «η παράγραφος 13Α αντικαθίσταται ως εξής: «13Α. Πέραν των καθοριζομένων στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 13, οι Αξιωματικοί της περίπτωσης 5 της παραγράφου β΄ του άρθρου 2 είναι και νεότεροι των ομοιοβάθμων τους, που προέρχονται από ΑΣΣΥ.»

4. Θεωρώντας ότι ωρίμασαν πλέον οι συνθήκες και τα υφιστάμενα δεδομένα επιτρέπουν τις όποιες ήσσονος εκτάσεως, πλην όμως ιδιαιτέρως σημαντικών, νομοθετικές παρεμβάσεις, επαναφέρουμε της ως άνω πρότασή μας και παρακαλούμε, εφόσον αποδεχτείτε το δίκαιο του περιεχομένου της, για τις ενδεδειγμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες σας.  


ΠΟΕΣ 1819/2020 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... by ΠΟ ΕΣ