Υπουργείο Οικονομικών για τη νυκτερινή αποζημίωση ΣτρατιωτικώνΣε απάντηση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1851/18.11.20 ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κκ. Ν.Παπαναστάσης & Θ.Παφίλης, σας γνωρίζουμε ότι:

Με τις διατάξεις του άρθρου 127 του Μέρους ΣΤ΄ του ν.4472/2017 (Α΄ 74) καθορίζονται τα πάσης φύσεως επιδόματα που καταβάλλονται στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, καθώς και της Ελληνικής Ακτοφυλακής. Ειδικότερα, με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου Δ΄ του άρθρου 127 του ιδίου νόμου θεσμοθετήθηκε η χορήγηση ειδικής αποζημίωσης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που αποδεδειγμένα εργάζονται κατά τις νυχτερινές ώρες, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 2,77 € ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης, ενώ παράλληλα παρέχεται εξουσιοδότηση όπως καθορισθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, το ανώτατο όριο των ωρών νυχτερινής απασχόλησης, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω αποζημίωσης.

Για την χορήγηση της ανωτέρω αποζημίωσης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, η προκαλούμενη δαπάνη θα πρέπει να καλυφθεί στο πλαίσιο του εκτελούμενου Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, δεδομένων και των σοβαρών οικονομικών και δημοσιονομικών επιπτώσεων που προκαλεί η κρίση της πανδημίας COVID-19.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι με τις διατάξεις της παρ. Β΄ του άρθρου 127 του μέρους ΣΤ΄ του ν.4472/2017 προβλέπεται η χορήγηση, μεταξύ άλλων, στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων επιδόματος ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας, λόγω της ιδιαίτερης φύσης των καθηκόντων των εν λόγω στελεχών καθώς και της απασχόλησής τους χωρίς ωράριο εργασίας ή πέραν του ωραρίου εργασίας. Συνεπώς, δεν τίθεται ζήτημα θέσπισης ειδικής υπερωριακής αποζημίωσης για την εν λόγω κατηγορία προσωπικού.