Στρατός Ξηράς: Προαγωγές Ανωτέρων και Κατωτέρων Αξιωματικών-Όλα τα ονόματαΣύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Γ’ 1943/03.12.2020:

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 6.11.2020 με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2439/1996, του άρθρου 91 του ν. 3883/2010 και του ν. 4361/2016:

Προάγονταισύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4γ(1) και 5β του άρθρου 21 του ν. 2439/1996:

α. Σε Συνταγματάρχες οι παρακάτω Αντισυνταγματάρχες Όπλων και Σωμάτων οι οποίοι συμπλήρωσαν 35ετία και κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, της προαγωγής τους λογιζομένης από 1.6.2020που κυρώθηκαν οι πίνακες τακτικών ετησίων κρίσεων Αντισυνταγματαρχών - Ταγματαρχών Όπλων και Σωμάτων έτους 2020-2021, με το από 9.6.2020 π.δ. (Γ΄ 939, ΕΔΥΕΘΑ 90/2020):...

β. Σε Αντισυνταγματάρχες οι παρακάτω Ταγματάρχες Όπλων και Σωμάτων οι οποίοι διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξελίξεώς τους, συμπληρώνουν 35ετία και κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, της προαγωγής τους λογιζομένης από 1.6.2020που κυρώθηκαν οι πίνακες τακτικών ετησίων κρίσεων Αντισυνταγματαρχών - Ταγματαρχών Όπλων και Σωμάτων έτους 2020-2021, με το από 9.6.2020 π.δ. (Γ΄ 939, ΕΔΥΕΘΑ 90/2020):...

Δείτε απόσπασμα του σχετικού ΦΕΚ:

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Γ’ 1956/03.12.2020:

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 06-11-2020 με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 1400/1973 και των άρθρων 26 και 27 του ν. 3883/2010:

Προάγονται:

Σύμφωνα με... σε Ταγματάρχες κατ’ εκλογή, οι παρακάτω Λοχαγοί Σωμάτων, της προαγωγής τους λογιζόμενης από 10-10-2020, ημερομηνία συμπλήρωσης του απαιτούμενου χρόνου παραμονής στο βαθμό:...

Δείτε απόσπασμα του σχετικού ΦΕΚ: