ΥΠΕΘΑ προς ΠΟΕΣ για αύξηση μοριοδότησης μεταθέσεων σε στελέχη των ΕΔΜετά το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1708/2020 έγγραφό μας, που προκλήθηκε από το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 77/2020 έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣΒ.) με πρότασή της για αύξηση της μοριοδότησης των στελεχών των ΕΔ που υπηρετούν στη νήσο Λέσβο και το ερώτημα που κατατέθηκε από το ΚΚΕ, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο ΥΕΘΑ κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος απάντησε ότι: 

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ο σχεδιασμός των μεταθέσεων και αντίστοιχων υπηρεσιακών μεταβολών των στελεχών των ΕΔ διέπεται με σειρά προτεραιότητας από υπηρεσιακά, κοινωνικά και αντικειμενικά κριτήρια, με πρώτιστο στόχο την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών και την προάσπιση του αξιόμαχου, με ταυτόχρονο σεβασμό των προσωπικών αναγκών των στελεχών.

Η παραμετροποίηση των ως άνω κριτηρίων αποτυπώνεται στα παραρτήματα της, εν ισχύ, Υπουργικής Απόφασης, υπό στοιχεία Φ.411/1/294483/Σ.797/06 Φεβ 18/ΓΕΕΘΑ/Β1 (Β΄468), τα οποία άπτονται των εγγενών ιδιαιτεροτήτων του κάθε Κλάδου και των Κοινών Σωμάτων των ΕΔ.

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω σας γνωρίζουμε ότι, κατά τον παρόντα χρόνο, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για τον εξορθολογισμό αλλά και τη βελτίωση του ισχύοντος πλαισίου μεταθέσεων και εν γένει μέριμνας για το στρατιωτικό προσωπικό, το ΓΕΕΘΑ συλλέγει, επεξεργάζεται και συντονίζει τις απόψεις και τις προτάσεις των Γενικών Επιτελείων, προκειμένου να εισηγηθεί, όποτε αυτό κριθεί σκόπιμο, τις αναγκαίες τροποποιήσεις ή και βελτιώσεις.


ΚΚΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΔ... by ΠΟ ΕΣ