Ελπίδα στην ασφαλιστική ανασφάλεια των ΕΠ.ΟΠ. έδωσε ο κ. ΥΠΕΘΑ Νικ. ΠαναγιωτόπουλοςΕλπίδα στην ασφαλιστική ανασφάλεια των ΕΠ.ΟΠ. έδωσε ο κ. ΥΠΕΘΑ μέσα από τα μέσα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Βουλής και την Ερώτηση που έθεσε ο Βου-λευτής Σερρών κ. Μπούμπας Κωνσταντίνος.

Σαφώς εμφαίνεται ότι η λύση του προβλήματος κατά τον κ. ΥΠΕΘΑ για μεγάλο μέρος των μελών μας διέρχεται από νομοθετική ρύθμιση.

Εν προκειμένω, η θέση του κ. ΥΠΕΘΑ ευρίσκεται σε σχετική αρμονία των παγίων θέσεων του Σωματείου (έγγραφο Αριθμ. Πρωτ.: 64/01 Νοε 2020), περί δυνατότητας ένταξης κατ’ επιθυμία των ΕΠ.ΟΠ. στην κατηγορία ΕΟΘ, υπό ορθολογικές υπηρεσι-ακές προϋποθέσεις.

 Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ.) αφου-γκραζόμενη την από τη βάση ανησυχία των μελών της για άμεση επίλυση της ερ-γασιακής και ασφαλιστικής τους ανασφάλειας έθεσε με πρωτοβουλία της εκ νέου ως προσφορότερη λύση την ένταξη των ΕΠ.ΟΠ. στην κατηγορία ΕΟΘ, μετά τη συμπλή-ρωση των ηλικιακών ορίων σε συνάφεια του διοικητικού τους βαθμού.
Συγκεκριμένα, η πρόταση του Σωματείου αποτελεί συνέχεια των εγγράφων:

Αριθμ. Πρωτ.: 75/17 Οκτ 2018/Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ.
Αριθμ. Πρωτ.: 18/15 Μαϊ 2019/Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ.

Το υπόβαθρο της πρότασης, εδράζεται σαφώς:

Στη δημοσιοοικονομική και οικονομική στενότητα (μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής και πλέον οικονομικές και δημοσιονομικές επιπτώσεις πανδημίας COVID-19), με την προσπέλασή τους όμως, από την εφαρμογή της νομικής έννοιας του όρου ΕΟΘ, τουλάχιστον για την ε-πιβάρυνση του Προϋπολογισμού  του ΥΠΕΘΑ.

Στην επιχειρησιακή ευρυθμία και αποδοτικότητα ως επακόλουθο της συ-νάφειας βαθμού και των απορρεουσών καθηκόντων των στελεχών.

Στην ταχεία αποτροπή συναδέρφων, που συμπληρώνουν οσονούπω τα ηλικιακά όρια και κινδυνεύουν με πρόωρη αποστρατεία.

Σε κάθε περίπτωση το Σωματείο θα συνεχίσει να θέτει ρεαλιστικές προτά-σεις, υπό τεκμηριωμένη βάση και να αποτελεί πυλώνα στήριξης, εμπιστοσύνης και πεδίο ελεύθερης σκέψης και έκφρασης για τα στελέχη της ΠΕ Σερρών.

Η σύμπνοια της άποψης του κ. ΥΠΕΘΑ με τις πάγιες-σταθερές απόψεις της Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Σερρών για το θέμα των ΕΠ.ΟΠ. δεικνύει πνεύμα εγκαθίδρυσης έλλογων απόψεων και απουσίας «ανακριβειών». Προϋπόθεση αποτελεί η άμεση εξέταση του θέματος από τους επιτελικούς και θεσμικούς φορείς, αποπερατώνοντας νομο-θετικά την εν διαρκεί ανασφάλεια των ΕΠ.ΟΠ. που συμπληρώνουν προσεχώς τα ηλικιακά όρια.

Τέλος, για την ασυμφωνία αναφορικά με την πρόταση της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ. ώστε οι ΕΠ.ΟΠ. να διατρέχουν  όμοια διοικητική εξέλιξη με αυτήν των ΕΜΘ, ήτοι το βαθ-μό του Ανθυπολοχαγού,  το Σωματείο ενδέχεται να παραθέσει επιχειρήματα που εδράζουν βασίμως την άποψή του.

Διαβάστε τα σχετικά έγγραφα:ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (ΣΥΠΝΟΙΑ ΑΠΟΨΕ... by enoplos.gr