Παναγιωτόπουλος για χορήγηση ΗΕΕ στο στρατιωτικό προσωπικό του Στρατού ΞηράςΣε απάντηση της σχετικής Αναφοράς, που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Χρήστος Γκόκας με θέμα «Αποκατάσταση της αδικίας για το Στρατιωτικό προσωπικό Ηπείρου», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Η χορήγηση Ημερών Εκτός Έδρας (ΗΕΕ) στο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό του Στρατού Ξηράς αποφασίστηκε για Σχηματισμούς - Μονάδες - Υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται διοικητικά ή εδρεύουν (βάσει γεωγραφικών ορίων) στην ΠΕ/ΑΣΔΕΝ «ΑΙΓΕΑΣ» και ΠΕ/Δ'ΣΣ «ΘΡΑΚΗ», καθώς και οι αντίστοιχες που υπάγονται διοικητικά στην I ΜΠ «ΣΜΥΡΝΗ» ως ακολούθως:

•Στρατιωτικό Προσωπικό: Δέκα (10) ΗΕΕ.

•Πολιτικό Προσωπικό: Επτά (07) ΗΕΕ.

Για τους λοιπούς Σχηματισμούς - Μονάδες - Υπηρεσίες του Στρατού Ξηράς όπως ενδεικτικά το Επιτελείο και οι Μονάδες της 8ης Μ/Π ΤΑΞ «VIII ΜΠ ΗΠΕΙΡΟΥ»:

•Στρατιωτικό Προσωπικό: Έξι (06) ΗΕΕ.

•Πολιτικό Προσωπικό: Τέσσερις (04) ΗΕΕ.

Για τον καθορισμό της εν λόγω κατανομής των ΗΕΕ, ελήφθησαν υπόψη οι υφιστάμενες δυνατότητες του προϋπολογισμού έτους 2020 του ΓΕΣ, οι οποίες δέον όπως επισημανθεί, διαφοροποιούνται ανά Γενικό Επιτελείο (ΓΕ), καθώς επίσης και ο βαθμός επιχειρησιακής εμπλοκής και ετοιμότητας, στον οποίο τελούσαν οι Σχηματισμοί - Μονάδες - Υπηρεσίες του Στρατού Ξηράς, ανά την Επικράτεια, κατά το χρονικό διάστημα που ήταν σε ισχύ το ειδικό μέτρο της ανάκλησης των αδειών, συγκεκριμένα δε από την 10η Αυγούστου 2020 μέχρι και την 24η Σεπτεμβρίου 2020.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι η αποζημίωση που καθορίσθηκε από τα Γενικά Επιτελεία, δεν ενέχει την μορφή οικονομικής ενίσχυσης του προσωπικού, αλλά αποσκοπεί στην αποζημίωση των στελεχών για τις κινήσεις που πραγματοποίησαν, λόγω των αυξημένων και παρατεταμένων μέτρων επιφυλακής που έλαβαν οι Ένοπλες Δυνάμεις, στο πλαίσιο της επαύξησης της αποτρεπτικής ικανότητας της Χώρας για την αντιμετώπιση εξωτερικών απειλών.
Νεότερη Παλαιότερη