Προκήρυξη ΕΠ.ΟΠ.: Οι απαιτούμενες γραμματικές γνώσεις-Τίτλοι σπουδών

Προκήρυξη ΕΠ.ΟΠ.: Οι απαιτούμενες γραμματικές γνώσεις-Τίτλοι σπουδώνΚαθορισμός επιπέδου γραμματικών γνώσεων, κατά ειδικότητες, των Επαγγελματιών Οπλιτών του Στρατού Ξηράς.

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
 Έχοντας υπόψη:

1. Την περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2936/ 2001 «Επαγγελματίες Οπλίτες και άλλες διατάξεις»
(Α’ 166).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

3. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. 586/2020 εισήγηση του προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Γραμματικές γνώσεις
1. Οι απαιτούμενες γραμματικές γνώσεις των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) του Στρατού Ξηράς, ανά Όπλο - Σώμα και ειδικότητα, είναι οι εξής:


489044152-epop by enoplos.gr