Προαγωγές Υπαξιωματικών και Επαγγελματιών ΟπλιτώνΑναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, εγκύκλιος με θέμα «Προαγωγές Υπαξιωματικών & Επαγγελματιών Οπλιτών» (ΑΔΑ: Ψ32Κ6-Ψ42):

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Προάγουµε στο βαθµό του Ανθυπασπιστή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 και του άρθρου 36 του ν.δ. 445/74, την Αρχικελευστή (ΕΕ-ΣΗΜ) ∆ηµάκη Ευαγγελία (ΑΓΜ: Υ-06845), της προαγωγής της λογιζοµένης από 15-09- 18, ηµεροµηνία που συµπλήρωσε τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα. Θέτουµε αυτήν στην Επετηρίδα Γενικής Ειδικότητος Υπηρεσιών ΣΜΥΝ µετά τον Ανθυπασπιστή Κουτσουρουµπή Ανδρέα του Ευαγγέλου (ΑΓΜ: Υ-06884).

 2. Προάγουµε στο βαθµό του Επικελευστή, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 2936/01 και του άρθρου 36 του ν.δ. 445/74, τον Κελευστή ΕΠΟΠ (ΑΡΜ) Κελέση Θωµά (ΑΓΜ: Ο-05209), της προαγωγής του λογιζοµένης από 21-06-19, ηµεροµηνία που συµπλήρωσε τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα. Θέτουµε αυτόν στην Κοινή Επετηρίδα Επαγγελµατιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) µετά τον Επικελευστή ∆ηµητρόπουλο Γεώργιο του Κωνσταντίνου (ΑΓΜ: Ο-05004). 

 3. Προάγουµε στο βαθµό του Επικελευστή, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 2936/01 και του άρθρου 36 του ν.δ. 445/74, τον Κελευστή ΕΠΟΠ (ΑΡΜ) Γκιλή Παναγιώτη (ΑΓΜ: Ο-04945), της προαγωγής του λογιζοµένης από 30-06-20, ηµεροµηνία που συµπλήρωσε τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα. Θέτουµε αυτόν στην Κοινή Επετηρίδα Επαγγελµατιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) µετά τον Επικελευστή Παπουτσάνη Ευστράτιο του ∆ηµητρίου (ΑΓΜ: Ο-06913).

 4. Προάγουµε στο βαθµό του Επικελευστή, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 2936/01 και του άρθρου 36 του ν.δ. 445/74, τον Κελευστή ΕΠΟΠ (Τ/ΜΗΧ) Καραγιαβρίδη Ευάγγελο (ΑΓΜ: Ο-06453), της προαγωγής του λογιζοµένης από 30-06-20, ηµεροµηνία που συµπλήρωσε τα
τυπικά προς προαγωγή προσόντα. Θέτουµε αυτόν στην Κοινή Επετηρίδα Επαγγελµατιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) µετά τον Επικελευστή Καράνη Ηλία του Νικολάου (ΑΓΜ: Ο-06465).

 5. Προάγουµε στο βαθµό του Επικελευστή, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 2936/01 και του άρθρου 36 του ν.δ. 445/74, τον Κελευστή ΕΠΟΠ (ΕΕ-ΠΕΣ) Παπακοσµά Παναγιώτη (ΑΓΜ: Ο-06894), της προαγωγής του λογιζοµένης από 16-11-20, ηµεροµηνία που συµπλήρωσε τα
τυπικά προς προαγωγή προσόντα. Θέτουµε αυτόν στην Κοινή Επετηρίδα Επαγγελµατιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) µετά τον Επικελευστή Μαζαράκη Γεώργιο του Χρήστου (ΑΓΜ: Ο-06666).

 6. Προάγουµε στο βαθµό του Επικελευστή, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 2936/01 και του άρθρου 36 του ν.δ. 445/74, τον Κελευστή ΕΠΟΠ (ΕΕ-ΡΕ) Μισαηλίδη Ηλία (ΑΓΜ: Ο-06733), της προαγωγής του λογιζοµένης από 22-11-20, ηµεροµηνία που συµπλήρωσε τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα. Θέτουµε αυτόν στην Κοινή Επετηρίδα Επαγγελµατιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) µετά τον Επικελευστή Βόγια Νικόλαο του Κωνσταντίνου (ΑΓΜ: Ο-06229).