Στρατός Ξηράς: Αποστρατείες Υπαξιωματικών ΕΜΘ Ο-Σ (ΕΔΥΕΘΑ)Α Π Ο Φ Α Σ Η «Αποστρατείες Υπαξιωματικών» ΑΔΑ: ΨΤΙΝ6-ΤΒ7 ΕΔΥΕΘΑ: 7/202

1. Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 39 και 40 του 445/74 ν.δ. και της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του 21/91 π.δ. και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας με το βαθμό του ΕΜΘ Ανθυπασπιστή σε αποστρατεία τους ΕΜΘ Αρχιλοχίες, των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας - παραίτησης, όπως παρακάτω: 

α. Πεζικού Αργυρίου Φώτιο του Αθανασίου, ΑΜ:75099, ΑΜ:ΜΟ09378, ΣΑ:147/001094/98, που γεννήθηκε το έτος 1977 στην Καρδίτσα και ο οποίος από την 16 Οκτ 20 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύματος. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5712212676/21.-12-2020).

β. Τεχνικού Τσιλιγιάννη Σπυρίδωνα του Γεωργίου, ΑΜ:75100, ΑΜ:ΜΟ10038, ΣΑ:125/001206/98, που γεννήθηκε το έτος 1977 στην Άρτα και ο οποίος από την 09 Σεπ 20 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύματος. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1162513795/21-12-2020).

γ. Πεζικού Σαούλη Αστέριο του Δημητρίου, ΑΜ:75101, ΑΜ:ΜΟ10671, ΣΑ:132/001020/95, που γεννήθηκε το έτος 1974 στη Γουμένισσα και ο οποίος από την 25 Ιουν 20 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύματος. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7115108122/21-12-2020).

δ. Τεθωρακισμένων Νούσια Κωνσταντίνο του Σωτηρίου, ΑΜ:75102, ΑΜ:ΜΟ13421, ΣΑ:137/000200/01, που γεννήθηκε το έτος 1980 στην Κομοτηνή και ο οποίος από την 15 Οκτ 20 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύματος. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5859960672/21-12- 2020).