Παναγιωτόπουλος: Για στρατιωτικούς που έχουν σοβαρά προβλήματα υγείαςΣε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι βουλευτές της κοινοποίησης με θέμα «Παραμονή στην ενεργό υπηρεσία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων με ανίατα νοσήματα», σας γνωρίζω τα ακόλουθα: 

Πριν τη δημοσίευση του ν.4609/19 (Α' 67) και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.δ.1400/73 (Α' 114), όπως αυτές ίσχυαν, οριζόταν ότι τα στελέχη των ΕΔ που κρίνονταν από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή για το νόσημα από το οποίο έπασχαν, είτε αυτό ήταν ανίατο είτε ήταν ιάσιμο μεν, αλλά η φύση του καθιστούσε το στέλεχος «Σωματικά Ανίκανο για τη Στρατιωτική Υπηρεσία», τίθεντο σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία. 

Με την θέσπιση του ν.4609/19 και συγκεκριμένα με την παρ.1 του άρθρου 2, η ανωτέρω διάταξη τροποποιήθηκε αναλόγως, και ως εκ τούτου, δίνεται πλέον η δυνατότητα στα στελέχη, τα οποία κρίνονται ως «Σωματικώς Ανίκανοι για την Στρατιωτική Υπηρεσία», να αιτηθούν την υπαγωγή τους σε μία από τις ειδικές καταστάσεις που περιγράφονται στα άρθρα 14 έως 16 του ως άνω νομοθετικού διατάγματος, ώστε να παραμείνουν εν ενεργεία. 

Για τα στελέχη που υπάγονται στις ειδικές καταστάσεις έχει θεσμοθετηθεί σειρά ευεργετικών διατάξεων σε ό,τι αφορά στα θέματα μεταθέσεων, θέσεων υπηρέτησης, εκτέλεσης υπηρεσιών και συμμετοχής σε ασκήσεις, στο πλαίσιο της μέριμνας υπέρ του προσωπικού που αντιμετωπίζει ανίατα ή δυσίατα νοσήματα. 

Από τα ανωτέρω ευχερώς συνάγεται ότι, η Υπηρεσία παρέχει περισσή πρόνοια για τα στελέχη με σοβαρά προβλήματα υγείας, εντούτοις, όμως, διαπιστώνεται ότι αναφύονται στην πράξη σοβαρά προβλήματα εφαρμογής της  κείμενης νομοθεσίας, με απότοκο την περαιτέρω επεξεργασία της, ώστε να συνάδει με την εξυπηρέτηση του εννόμου αγαθού της στρατιωτικής υπηρεσίας, που εκ προοιμίου απαιτεί υψηλή ετοιμότητα και μέγιστη επιχειρησιακή ικανότητα. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ