«Προαγωγές Κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»«Προαγωγές Κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» ΑΔΑ: 6ΔΨΨ6-Τ62 ΕΔΥΕΘΑ: 11/2021

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

1. Προάγουμε:

α. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν.3883/2010 σε Ταγματάρχες κατ’ εκλογή, τους παρακάτω Λοχαγούς Σωμάτων, της προαγωγής τους λογιζομένης από 21-12-2020, ημερομηνία συμπλήρωσης του απαιτουμένου χρόνου παραμονής στο βαθμό:

Δείτε την σχετική απόφαση:


492461005-Προαγωγές-6ΔΨΨ6-Τ62 by enoplos.gr