Ποιοι Αξιωματικοί ανακαλούνται στην Ενεργό Υπηρεσία ως Μόνιμοι εξ Εφεδρείας-Που τοποθετούνται«Ανάκληση στην Ενεργό Υπηρεσία Αξιωματικών ως Μόνιμων εξ Εφεδρείας»
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Ανακαλούμε στην ενεργό υπηρεσία, ως μόνιμους εξ εφεδρείας, τους κάτωθι Αξιωματικούς για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, εντός πέντε (5) ημερών από λήψεως της παρούσας και τους τοποθετούμε ως ακολούθως:

α. Υπτχο (ΜΑ) Θεοδοσουλάκη Ιωάννη (14112), στο Πολεμικό Μουσείο
β. Ταξχο (Δ) Μπίμπιζα-Πίνη Κωνσταντίνο (12914), στο Πολεμικό Μουσείο
γ. Ασμχο (ΥΠΛ) Χαρίτο Σταύρο (63207), στο ΓΕΕΘΑ.

2. Το Πολεμικό Μουσείο και η ΜΓΕΑ να φροντίσουν για την επίδοση της παρούσας απόφασης στους Αξιωματικούς των παραγράφων 1(α,β) και 1(γ) αντίστοιχα και να αναφέρουν τις σχετικές μεταβολές όπου απαιτείται.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1. Ανακαλούμε στην ενεργό υπηρεσία, ως μόνιμο εξ εφεδρείας, τον Σγό (ΜΗ) Καραγιώργο Εμμανουήλ (63409), για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, εντός πέντε (5) ημερών από λήψεως της παρούσας.

2. Η Δνση Β1/ΓΕΑ να μεριμνήσει για την τοποθέτηση του παραπάνω Αξιωματικού, ο οποίος να παρουσιαστεί στη Μ.ΔΑΥ.

3. Η Μ.ΔΑΥ να φροντίσει για την επίδοση της παρούσας απόφασης στον ανωτέρω Αξιωματικό και να αναφέρει τις σχετικές μεταβολές όπου απαιτείται.