Παναγιωτόπουλος: Εκσυγχρονισμός της πτητικής εκπαίδευσης στην 120ΠΕΑ

Παναγιωτόπουλος: Εκσυγχρονισμός της πτητικής εκπαίδευσης στην 120ΠΕΑΑπάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 3133/8-1-2021) με θέμα: «Εκπαιδευτικό Κέντρο Αεροπορίας στην Καλαμάτα»

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι βουλευτές κ.κ. Βασίλης Κεγκέρογλου, και Γιώργος Φραγγίδης με θέμα «Εκπαιδευτικό Κέντρο Αεροπορίας στην Καλαμάτα», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Στόχος της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), μεταξύ άλλων, αποτελεί και η «Δημιουργία Διεθνούς Εκπαιδευτικού Κέντρου Πτήσεων στην Καλαμάτα» (ΔΕΚ), καθώς εκτιμάται ότι θα συνδράμει στον εκσυγχρονισμό της παρεχόμενης πτητικής εκπαίδευσης.

Για την υλοποίηση του ανωτέρω Επιχειρησιακού Στόχου, λαμβάνοντας υπόψη την πολυδιάστατη φύση του εγχειρήματος, συντάχθηκε «Μελέτη Ολοκληρωμένης Πρότασης Υποπρογράμματος (ΜΟΠΥΠ)», με τίτλο «Δημιουργία Διεθνούς Εκπαιδευτικού Κέντρου Πτήσεων στην 120 ΠΕΑ».

Στην εν λόγω μελέτη, η οποία εγκρίθηκε από το ΣΑΓΕ με την υπ’ αριθ. 55/2017 γνωμάτευση του, εξετάστηκαν, η υλοποίηση της εκπαίδευσης σε κέντρα εκπαίδευσης εξωτερικού, η προμήθεια νέου Α/Φ προκεχωρημένου - επιχειρησιακού σταδίου, η προμήθεια μεταχειρισμένου Α/Φ προκεχωρημένου - επιχειρησιακού σταδίου, καθώς επίσης και η περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Από τα προεκτεθέντα καταδείχτηκε ότι, ως πλέον συμφέρουσα λύση για την κάλυψη των απαιτήσεων της ΠΑ και τη δημιουργία ΔΕΚ, ήταν η διατήρηση του Α/Φ Τ-6 και η χρηματοδοτική μίσθωση Α/Φ, προς αντικατάσταση του Α/Φ Τ-2C/Ε.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο (ΑΑΣ) με την υπ’ αριθ.45/2018 απόφασή του ενέκρινε τις Επιχειρησιακές και Τεχνικές Απαιτήσεις, γιτη δημιουργία ΔΕΚ στην Καλαμάτα και εν συνεχεία, ξεκίνησαν οι διερευνητικές  ενέργειες και η διαβούλευση επί πρότασης που κατατέθηκε από την εταιρεία Canadian Aviation Electronics (CAE), το κόστος της οποίας ανερχόταν σε περίπου
1,822 δις ευρώ για χρονικό διάστημα είκοσι ετών.

Το υπόψη υποπρόγραμμα, με σκοπό τη σύναψη Διακρατικής Συμφωνίας με τον Καναδά, ουδέποτε ενεργοποιήθηκε και ως εκ τούτου, το Συμβούλιο Άμυνας (ΣΑΜ) με την υπ’ αριθ. 1/2019 απόφασή του, ενέκρινε τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη του ως άνω σκοπού, καθώς και τη διερεύνηση των άλλων προσφορών από την ΠΑ.

Με την υπ’ αριθ. 185/2020 απόφαση του ΑΑΣ, εγκρίθηκε η διαμόρφωση των ανωτέρω Επιχειρησιακών και Τεχνικών Απαιτήσεων, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατάσταση στην εκπαίδευση των νέων Ιπταμένων.

Επιπροσθέτως, εξετάστηκαν μεταξύ άλλων και η περίπτωση προμήθειας νέου εκπαιδευτικού Α/Φ για την αντικατάσταση του Α/Φ Τ-2, η οποία απορρίφθηκε, ως μη συμφέρουσα, καθώς θα απαιτούσε σημαντική επένδυση αρχικού κεφαλαίου και μεγάλο χρόνο υλοποίησης.

Τέλος, περαιτέρω στοιχεία δεν δύνανται να αποδεσμευθούν μέσω της παρούσας διαδικασίας λόγω υψηλής διαβάθμισης. *(Σε κάθε περίπτωση, στην Επιτροπή εξοπλιστικής της Βουλής δόθηκαν όλες οι απαραίτητες απαντήσεις που ετέθησαν από τους συμμετέχοντες βουλευτές, από τον κ. ΥΕΘΑ σε πολύωρη συζήτηση ).

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ