Εξώδικο Απόστρατου Αξιωματικού κατά του ΥΠΕΘΑ για το Ν.4093/12ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ  ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦ/ΞΗ  - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

                                      (ΠΡΟ ΠΑΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ)    


Του Παναγιώτη Σταμάτη του Δημητρίου,  Πλωτάρχη ε.α. του Πολεμικού Ναυτικού   κατοίκου Αθηνών,  οδός Κομνηνών,  αρ. 48.           (panos_stamatis@yahoo.gr)
                                                               Π Ρ Ο Σ
Τον  Υπουργό Εθνικής Άμυνας (ΥΕΘΑ), Νικόλαο I. Παναγιωτόπουλο, Λεωφ. Μεσογείων, αρ.227-231, TK 15451 Χολαργός. minister@mod.mil.gr  nikos.i.panagiotopoulos@gmail.com  yetha@mod.mil.gr           
Είμαι απόστρατος αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ), Πλωτάρχης και μέτοχος που λαμβάνει μέρισμα από το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού.

Το Συμβούλιο Επικρατείας με την υπ’αριθ. 2287/2015 απόφαση της Ολομέλειάς του (όμοιες και οι υπ’αριθ. 2288-2290/2015) αποφάσισε αμετακλήτως και κήρυξε αντισυνταγματικές τις ρυθμίσεις των ν. 4051/2012 (άρθρο 6 παρ.2) και 4093/2012 (άρθρο πρώτο παρ. ΙΑ υποπαρ.ΙΑ.5 περ.1 και υποπαρ. ΙΑ.6 περ.3) που επέβαλαν τις περικοπές στις κύριες και επικουρικές συντάξεις από 1-1-2012.  

Κατά το άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγματος, η Διοίκηση (ΔΣ/ΜΤΝ) έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για κάθε αρμόδιο όργανο.

Επιπλέον με το ν.3068/2002 και το π.δ.61/2004 ορίζονται ρητά τόσο η υποχρέωση όσο και η διαδικασία ελέγχου της συμμόρφωσης της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις.

Περαιτέρω αν και στην Ελληνική έννομη τάξη ισχύει ο διάχυτος, παρεπίμπτων και συγκεκριμένος δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων, εντούτοις με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν3900/2010 θεσμοθετήθηκε η πιλοτική δίκη, ως μια νέα μορφή συγκέντρωσης και ελέγχου της συνταγματικότητας του νόμου. Η πιλοτική δίκη σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση θεσμοθετήθηκε αφενός με σκοπό την ταχεία επίλυση και εκκαθάριση των εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων, αφετέρου για την διασφάλιση της ενότητας της νομολογίας και την τήρηση της νομιμότητας.

Ο ΣτΠ ανέφερε στο πόρισμά του ότι οι αποφάσεις του ΣτΕ ως αποτέλεσμα πρότυπης δίκης, θα πρέπει να εφαρμόζονται στο σύνολο των συνταξιούχων, ώστε αυτοί να μη ταλαιπωρούνται υποβάλλοντας μεμονωμένα ζητήματα, εξαναγκαζόμενοι να προσφεύγουν στη δικαστική οδό, διαδικασία η οποία είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική, ενόψει των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν, ιδία μάλιστα όταν η νομολογία έχει ήδη αποφανθεί, επί του επίδικου ζητήματος.

Άλλωστε η ικανοποίηση μόνο των αιτημάτων των αποστράτων- συνταξιούχων που έχουν προσφύγει δικαστικά δημιουργεί μια αδικαιολόγητα άνιση μεταχείριση ομοίων περιπτώσεων, κάτι το οποίο σύμφωνα με τις επισημάνσεις του ΣτΠ, θα αποτελούσε αντίφαση προς τις γενικές αρχές του δικαίου, της νομιμότητας, της χρηστής διοίκησης, της ασφάλειας του δικαίου, της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, της ισότητας, δεδομένου μάλιστα ότι το κριθέν νομικό ζήτημα, που μπορεί να αφορά και άλλες παρεμφερείς ή συναφείς περιπτώσεις, ήδη έχει διέλθει από ενδελεχή δικαστική νομική έρευνα.

Πέραν τούτου επειδή η ερμηνεία των νόμων σύμφωνα με το Σύνταγμα είναι υποχρεωτική, αφού το Σύνταγμα είναι υπέρτατος νόμος του κράτους και όλα τα συντεταγμένα όργανα της Πολιτείας είναι υποχρεωμένα να ερμηνεύουν την κοινή νομοθεσία υπό το φώς των συνταγματικών διατάξεων να εναρμονίζονται  σε βασικές συνταγματικές αρχές, όπως η αρχή της ισότητας και της αναλογικότητας.

Δημιουργεί εύλογο προβληματισμό η εξακολούθηση της τακτικής Σας, να θέλετε να παρέμβετε με νομοθετική ρύθμιση για παύση των μειώσεων και κρατήσεων του ν.4093/12, να συμπεραίνεται αυθαίρετα ότι οι εν λόγω κρατήσεις και μειώσεις μας έχουν επιστραφεί με τη μορφή μερίσματος και  να σπέρνεται τον φόβο ότι πρόθεση Σας είναι να συμπεριλάβετε στην νομοθετική ρύθμιση ότι η επιστροφή θα εφαρμοστεί χωρίς αναδρομική ισχύ, επικαλούμενος ότι η οικονομική επιβάρυνση των Ταμείων θα είναι πολύ μεγάλη με δυσμενείς επιπτώσεις για την βιωσιμότητά τους.

Αλήθεια κ Υπουργέ γνωρίζεται τα πλεονάσματα επί σειρά ετών του ΜΤΝ? 

Τα έτη 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 το πλεόνασμα του ΜΤΝ ήταν: 10 εκ., 16 εκ., 12 εκ., 17 εκ., 4,4 εκ. ευρώ αντίστοιχα, τα αποθεματικό του κεφάλαιο σήμερα είναι πλέον των 50 εκ. ευρώ στην ΤτΕ.

Συναφώς των ανωτέρω ούτε κίνδυνος υφίσταται, ούτε οι κρατήσεις κατευθύνθηκαν σε μας αλλά προς την ΤτΕ με σκοπό την λήψη του αναλογούντος τόκου.

Να Σας υπενθυμίσω ορισμένα νομικά θέματα που σίγουρα τα γνωρίζεται ως απόφοιτος της νομικής σχολής του ΕΚΠΑ :

Δεν είναι επιτρεπτή η παρέμβαση του νομοθέτη όταν θεσπίζεται απόσβεση απαιτήσεων για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις ή κατάργηση εκκρεμών δικών, διαφορετικά προσβάλλεται το άρθρο 26 Σ. και η αρχή της ισότητας των όπλων των διαδίκων.

Δεν πρέπει να αναιρείται με την αναδρομική ισχύ η ουσία του δικαιώματος δικαστικής προστασίας.

Πρέπει να υπάρχει εύλογη σχέση αναλογικότητας μεταξύ του θεσπιζόμενου περιορισμού και του επιδιωκόμενου σκοπού.

Η αναδρομικότητα  πρέπει να υπαγορεύεται από επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος και όχι απλά λόγω ταμειακού συμφέροντος του δημοσίου-νπδδ.

Η νομοθετική ρύθμιση που επιχειρείται να καταθέσετε  ενόψει των εκκρεμών δικών που έχουν ήδη ξεκινήσει από τους αποστράτους- μερισματούχους είναι ευθεία παρέμβαση στη λειτουργία της δικαστικής εξουσίας, δηλαδή ενώ το ζήτημα εκκρεμεί στα Ελληνικά δικαστήρια το ρύθμισε τελικά ο νομοθέτης και όχι η αρμόδια δικαστική αρχή.

Όπως έχει κρίνει το ΕΔΔΑ ή αρχή της υπεροχής του δικαίου και η έννοια της δίκαιης δίκης που κατοχυρώνει το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ εμποδίζουν την επέμβαση της νομοθετικής εξουσίας στη δικαστική εξουσία με σκοπό τον αποκλεισμό της δικαστικής λύσης της διαφοράς. Υπάρχει δε περίπτωση η νομοθετική ρύθμιση να επηρεάσει δυσμενώς την δικαστική  κρίση παρά την  μέχρι  τότε νομολογία.

Εν κατακλείδι δεν χρειάζεται καμία νομοθετική πρωτοβουλία από Εσάς, απλά μια απλή Γνωμοδότηση από το ΝΣΚ ή μια οδηγία που να αναφέρει ότι πρέπει να σταματήσει, η παρακράτηση του ν.4093/12 και τα ΔΣ των Μετοχικών Ταμείων να επιστρέψουν τα μη νομίμως παρακρατηθέντα σύμφωνα με την οικονομική τους δυνατότητα.

Επειδή, εξ αυτής της αιτίας και της όλως μη νόμιμης συμπεριφοράς Σας, έχω υποστεί υλική και ηθική βλάβη. 
Επειδή, φρονώ ότι κατανοείτε το τι σημαίνουν σε νομικό επίπεδο τα ανωτέρω.

Επειδή, ήδη έχω καταθέσει την από 22/5/2019 Αγωγή κατά του νπδδ (ΜΤΝ), με αριθμ. κατάθεσης  ΑΓ9053/22-5-2018 ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

Επειδή, οι παραλείψεις και πράξεις σας, ενδέχεται να στοιχειοθετήσουν «ποινικά αδικήματα», μάλιστα με εγγύτατο νομικό χαρακτηρισμό (259ΠΚ), καθώς επίσης και την ενώπιον δικαστηρίων «αγωγική απαίτηση» κατά τις γενικές διατάξεις των άρθρων 105-106  του ΕισΝΑΚ.

Επειδή, επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου

                                        ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου έστω και μη ρητώς αναφερομένου στο σώμα της παρούσας.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ  για την μέχρι και σήμερα εξακολούθησης της αναποτελεσματικής τακτικής Σας.

ΣΑΣ ΚΑΛΩ όπως να δώσετε τις απαραίτητες οδηγίες για την οριστική και δίκαιη επίλυση του θέματος, καθώς τα χρήματα από τις κρατήσεις δεν μας έχουν επιστραφεί αλλά είναι κατατεθειμένα στην ΤτΕ.

ΑΛΛΩΣ, ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΩ ότι θα προβώ σε κάθε απαραίτητη κατά  Νόμον ενέργεια προς προστασία των εννόμων δικαιωμάτων και συμφερόντων μου που θίγονται από τα ανωτέρω, προς αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που έχω υποστεί, ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου ή αρχής. 
 
Η εκδήλωση της παρούσας Εξώδικης Δήλωσης-Διαμαρτυρίας γίνεται για τη διαφύλαξη και την προστασία των δικαιωμάτων μου.

                                                                                                                       Αθήνα,  26 μαρτίου2021 
                                                          Ο Εξωδίκως Δηλών 
                                                       και διαμαρτυρόμενος   
                                                 Πλωτάρχης  ε.α. Π. Σταμάτης ΠΝ