ΕΠ.ΟΠ.: Απαντήσεις ΥΠΕΘΑ για συνταξιοδοτικά-ασφαλιστικά-βαθμολογική εξέλιξη1. Απάντηση ΥΕΘΑ σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 3869/03-02-2021) με θέμα: «Συνταξιοδοτικά - ασφαλιστικά προβλήματα του στρατιωτικού προσωπικού της κατηγορίας ΕΠ.ΟΠ.»:

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Βασίλης Κεγκέρογλου και Γιώργος Φραγγίδης με θέμα «Συνταξιοδοτικά - ασφαλιστικά προβλήματα του στρατιωτικού προσωπικού της κατηγορίας ΕΠ.ΟΠ.», σας γνωρίζονται τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 41 του ΠΔ 169/2007 (Α΄210) «Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων», θεσπίστηκε κλιμακωτή αύξηση των ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που απαιτούνται προκειμένου να υπολογιστεί στο διπλάσιο ή τριπλάσιο ως συντάξιμος, ο χρόνος υπηρεσίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), που τελούν σε κατάσταση επικινδυνότητας (Πτητικά, Καταδυτικά, Αλεξιπτωτιστή, κ.λπ.).

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 20 του ν.3865/2010 (Α΄120) «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και Συναφείς Διατάξεις», τα στελέχη των ΕΔ που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1 Ιαν 15 και μετά, δικαιούνται σύνταξη, εφόσον έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό (60) έτος της ηλικίας τους ή σαράντα (40) έτη συντάξιμης υπηρεσίας.

Επίσης, τα όρια των ετών υπηρεσίας που θέτουν οι προαναφερθείσες συνταξιοδοτικές διατάξεις ισχύουν για το σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού που πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται, ανεξάρτητα από την προέλευση του (ΑΣΕΙ, ΑΣΣΥ, ΕΜΘ, ΕΠΟΠ). Επομένως, τυχόν τροποποίηση τους θα αφορά στο σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί απασχόλησης συνταξιούχων (ως άρθρο 20 ν.4387/16), οι οποίες τυγχάνουν εφαρμογής και στους στρατιωτικούς, υφίσταται δυνατότητα νόμιμης εργασίας και μετά την αποστρατεία τους.

Οι συνταξιοδοτικές διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης ισχύουν και για το στρατιωτικό προσωπικό των ΕΔ και επομένως το τελικό ποσοστό αναπλήρωσης του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξής τους, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.4387/16 όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4670/20, διαμορφώνεται βάσει των συνολικών ετών ασφάλισης σε οιοδήποτε Φορέα, δημόσιο ή ιδιωτικό.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι, σε κάθε περίπτωση, η αποφασιστική αρμοδιότητα για την ακολουθούμενη πολιτική σε συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά ζητήματα ανήκει στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.