Αμυντική Βιομηχανία: Τροπολογία του ΚΙΝΑΛ για τις Προμήθειες και τους Εξοπλισμούς των ΕΔΚατατέθηκε, σήμερα, Τροπολογία στη Βουλή από τον Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κινήματος και βουλευτή, κ. Βασίλη Κεγκέρογλου και τους βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής, κ.κ. Μιχάλη Κατρίνη, Κώστα Σκανδαλίδη και Γιώργο Φραγγίδη, κατόπιν προτάσεων του Τομέα Άμυνας του Κινήματος, επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων με τίτλο:

«Θέματα Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών και Έργων στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας», με σκοπό τη διασύνδεση των Προμηθειών-Εξοπλισμών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) με την Εγχώρια Αμυντική Βιομηχανία (ΕΑΒΙ), τη στήριξη, την εξυγίανση και την ανάπτυξή της.

Συγκεκριμένα, στην υπόψη τροπολογία, αναφέρονται τα ακόλουθα:

Κ.Ο. ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων με τίτλο: «Θέματα Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών και Έργων στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας»

Θέμα: Αναβάθμιση ΓΔΑΕΕ και Συμβουλίου Αμυντικής Έρευνας, Τεχνολογίας και
Βιομηχανίας (Σ.Α.Ε.Τ.Β.)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο γεωπολιτικό-γεωστρατηγικό περιβάλλον του Αιγαίου και της Αν. Μεσογείου, εν γένει, που καλούνται να επιχειρήσουν οι ΕΔ της χώρας, καθίσταται πρωταρχικής σημασίας η οικονομική ανάπτυξη και η ενίσχυση της αυτοτέλειας της χώρας και της αποτρεπτικής ικανότητας των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), ως μία κρίσιμη μάζα εθνικής ισχύος.

Οργανικό τμήμα της αναπτυξιακής στρατηγικής μπορεί και πρέπει να αποτελεί η αμυντική βιομηχανία σε όλο το φάσμα και ιδίως στις νέες τεχνολογίες. Η Εθνική Αμυντική Βιομηχανική Στρατηγική (ΕΑΒΣ), όπως έχει νομοθετηθεί με το άρθρο 3 του ν.3978, επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα για την εγκαθίδρυση και διατήρηση μιας εγχώριας τεχνολογικής-βιομηχανικής βάσης για την προστασία των ουσιωδών συμφερόντων ασφάλειας της Χώρας και ιδίως για την ασφάλεια εφοδιασμού και την επιχειρησιακή αυτονομία των ΕΔ.

Η Εγχώρια Αμυντική Βιομηχανία (ΕΑΒΙ) και ιδιαίτερα οι κρατικές μονάδες απαιτείται να ακολουθήσουν τις εξελίξεις της εσωτερικής ζήτησης που αφορούν σε πιο σύγχρονα και πιο υψηλής  εχνολογίας προϊόντα και υπηρεσίες μέσω πολιτικών ενίσχυσης της προσφοράς τους  με πιο σύγχρονα αμυντικά προϊόντα – υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, η εγχώρια ανάπτυξη και προσφορά πιο σύγχρονων αμυντικών προϊόντων και υπηρεσιών απαιτείται να ξεφύγει από αγκυλώσεις και δυσκολίες και να αναληφθούν συγκεκριμένες δράσεις από την πολιτεία με σκοπό της στήριξη, την ανάπτυξη της ΕΑΒΙ, προκειμένου να καταστεί εξωστρεφής και ανταγωνιστική.

Η ΕΑΒΙ αναμφίβολα πρέπει να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και να  αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης. Να συμβάλλει στην αυτοδυναμία των ΕΔ, υποδεικνύοντας τον κατάλληλο προσανατολισμό που θα τις ενδυναμώσει αμυντικά και τεχνολογικά. Να ενισχύσει τη δυνατότητα συμπαραγωγής με μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες παγκόσμιας εμβέλειας και να συνεργαστεί μαζί τους, στο πλαίσιο εφαρμογής βιομηχανικών επιστροφών από εξοπλισμούς. Να συμβάλλει στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας, βοηθώντας τις βιομηχανικές εξαγωγές, υποκαθιστώντας εισαγωγές, και προσελκύοντας επενδύσεις σε τομείς που τώρα αδυνατούμε να εξυπηρετήσουμε, παύοντας να είμαστε μόνο καταναλωτές. Να συνεργαστεί με τα Πανεπιστήμια και τα ερευνητικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Και τέλος, να συμβάλλει στην ισχυροποίηση της θέσης της χώρας μας στην ευρύτερη περιοχή μας, σε γεωπολιτικό επίπεδο.

Για τους ανωτέρω λόγους, προτείνεται η κατωτέρω ρύθμιση ώστε να διασυνδεθεί η ΕΑΒΙ με  τον προγραμματισμό των προμηθειών των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, με σκοπό τη στήριξη, εξυγίανση και ανάπτυξη της ΕΑΒΙ.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου: «Θέματα Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών και Έργων
στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας», προστίθεται νέο άρθρο ως εξής:

Νέο άρθρο

1. Στο άρθρο 5 του ν.3978/2011, όπως τροποποιείται από το άρθρο 151, προστίθεται 3 η
παράγραφος, ως εξής:

«3. Η Διεύθυνση Αμυντικών Επενδύσεων και Τεχνολογικών Ερευνών (ΔΑΕΤΕ) της ΓΔΑΕΕ,
επιπρόσθετα, έχει την ευθύνη παρακολούθησης των εν γένει δράσεων της ΕΑΒΙ, τη διευκόλυνση ενημέρωσής της για τον προγραμματισμό των συμβάσεων στον τομέα της άμυνας, την ενημέρωση του ΓΕΕΘΑ και των ΓΕ επί του σχεδιασμού της ΕΑΒΙ και την υποβολή εισήγησης προς τους έχοντες την εξουσία να συνάπτουν τις συμβάσεις της παραγράφου 2.β του παρόντος για τη δυνατότητα της ΕΑΒΙ να συμβάλλει στην ικανοποίηση των απαιτήσεων ασφάλειας και εφοδιασμού.»

2. Στο άρθρο 33 του ν.4609/2019, που τροποποιεί το άρθρο 13 του ν.2919/2001, αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Αμυντικής Έρευνας, Τεχνολογίας και Βιομηχανίας (Σ.Α.Ε.Τ.Β.), προστίθεται παράγραφος 2.ια, ως εξής:

«2.ια. Ενημέρωση επί του σχεδιασμού των εξοπλιστικών προγραμμάτων των Ελληνικών ΕΔ και των δράσεων της ΕΑΒΙ, των εξοπλιστικών προγραμμάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη, τον εντοπισμό προγραμμάτων για τα οποία υπάρχει έδαφος ενεργοποίησης των προνοιών του 346 της ΣΛΕΕ και την ανάπτυξη ενδιαφέροντος της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας ερευνητικών καινοτόμων προγραμμάτων που θα συμβάλουν αποτελεσματικά στην αμυντική θωράκιση της χώρας και παράλληλα θα δημιουργήσουν προϋποθέσεις οικονομικής ανάπτυξης.»

3. Στο άρθρο 33 του ν.4609/2019, προστίθεται παράγραφος 5α, ως εξής:
«5.α. Το Σ.Α.Ε.Τ.Β. συνεδριάζει δύο φορές τον χρόνο ή έκτακτα όταν κριθεί σκόπιμο, από τον Γενικό Διευθυντή της ΓΔΑΕΕ ή με εισήγηση ενός εκ των φορέων εκπροσώπησης της ΕΑΒΙ.»