ΠΟΕΣ: Προκήρυξη μετάταξης ΕΠ.ΟΠΗ Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ.), με έγγραφό της, ζητά από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Αλκιβιάδη Στεφανή και τον Αρχηγό του ΓΕΣ, Αντιστράτηγο Χαράλαμπο Λαλούση, να παραταθεί η ημερομηνία της 31ης-12-2020 που καθορίσθηκε με την προκήρυξη μετάταξης ΕΠΟΠ στους μονίμους Υπαξιωματικούς, μέχρι την 31η-1-2021, ώστε να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής στην επιλογική διαδικασία και στους Επαγγελματίς Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) που συμπληρώνουν τα δώδεκα (12) χρόνια υπηρεσίας που απαιτούνται για τη συμμετοχή τους στις 26-1-2021.

Διαβάστε όλο το έγγραφο:
ΠΡΟΣ : Αρ. πρωτ. 282

Πίνακας Αποδεκτών Αθήνα, 02 Μαρτίου 2021


ΚΟΙΝ :

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Μετάταξης ΕΠ.ΟΠ.


ΣΧΕΤ : α. Υπ΄ αριθμ. Φ. 415/9/170957/Σ.7312/19.7.2013 Απόφαση κ. ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ «1965, «Προκήρυξη Μετάταξης Ανθυπασπιστών – Μονίμων Υπαξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ και Εθελοντών Μακράς Θητείας Στρατού Ξηράς»)

β. Υπ΄ αριθμ. Φ.400/121/216967/Σ.6971/07.11.2015 Απόφαση κ. ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 2496, «Προκήρυξη για Μετάταξη Εθελοντών Μακράς Θητείας Πολεμικού Ναυτικού»)

γ. Υπ΄ αριθμ. Φ.415/Α∆.478905/Σ.2467/29.8.2016 Απόφαση κ. ΑΝΥΕΘΑ («Μετάταξη Ανθυπασπιστών - Υπαξιωματικών, Εθελοντών και Εθελοντριών Μακράς Θητείας Πολεμικής Αεροπορίας)

δ. Υπ΄ αριθμ. Φ.400/15/210567/Σ. 567/31.1.2017 Απόφαση κ. ΑΝΥΕΘΑ [ΦΕΚ Β΄ 528, «Προκήρυξη για τη μετάταξη Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ. ΟΠ.) στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού»]

ε. Υπ΄ αριθμ. Φ.415/95/527573/Σ.8839/08.10.2019 Απόφαση κ. ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 3882, «Παραμετροποίηση των κριτηρίων μετάταξης Ανθυπασπιστών και Μονίμων Υπαξιωματικών αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) του Στρατού Ξηράς, κατόχων πτυχίων ανώτατης εκπαίδευσης»)

στ. Υπ΄ αριθμ. Φ.415/325/543448/Σ.9312/03.12.2020 Απόφαση κ. ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 5442, «Προκήρυξη Μετάταξης Μονίμων Υπαξιωματικών - Ανθυπασπιστών Αποφοίτων ΑΣΣΥ - Εθελοντών Μακράς Θητείας - Επαγγελματιών Οπλιτών Στρατού Ξηράς»)

Αξιότιμε κε Υπουργέ.

Με τη (στ) σχετική προκήρυξη αποφασίστηκε η μετάταξη για το ΣΞ, για το έτος 2021 Μονίμων Υπαξιωματικών - Ανθυπασπιστών, αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), που κατέχουν πτυχίο Πανεπιστημίου ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής στο Σώμα των Αξιωματικών, για τη κάλυψη εννέα (9) Νομοθετημένων Οργανικών Θέσεων (Ν.Ο.Θ.) Κατωτέρων Αξιωματικών, καθώς και η μετάταξη Εθελοντών Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) και Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.), που κατέχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα ή ισότιμων αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών αλλοδαπής, στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών, για τη κάλυψη σαράντα τεσσάρων (44) ΝΟΘ Μονίμων Υπαξιωματικών, ως χρόνος δε υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών ορίσθηκε, για τους μεν ενδιαφερόμενους προς τις Μονάδες τους η 31η.12.2020 για τις δε αρμόδιες Διευθύνσεις προς το ΓΕΣ/Β1 η 27η.1.2021.

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 της (ε) σχετικής, ορίσθηκε ότι δεν θα τεθούν υπόψη του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου (ΑΣΣ) και δεν θα εξεταστούν κατά την επιλογική διαδικασία οι αιτήσεις όσων, μεταξύ των άλλων, υποβάλλουν εκπρόθεσμα το αίτημα τους.

Ωστόσο, από καμία νομοθετική ή κανονιστική διάταξη δεν προκύπτει με σαφήνεια η ρητή ημερομηνία η οποία θα ληφθεί υπόψη από το ΑΣΣ ως χρόνος πλήρωσης των κριτηρίων/πορσόντων, ακόμη κι αν οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι υποβάλλουν εμπροθέσμως τις αιτήσεις τους, δηλαδή δεν προκύπτει με σαφήνεια εάν η ημερομηνία αυτή θα είναι η ημερομηνία της προκήρυξης (εν προκειμένω η 9η.12.2020), ή η ημερομηνία της εγκυκλίου κοινοποίησης της προκήρυξης (εν προκειμένω 11η.12.2020), ή η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων στις Μονάδες τους (εν προκειμένω η 31η.12.2020), ή η ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών από τις Μονάδες στις Διευθύνσεις (εν προκειμένω η 12η.1.2021), ή η ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών από τις Διευθύνσεις στο ΓΕΣ/Β1 (εν προκειμένω η 27η.1.2021) ή ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών από το ΓΕΣ/Β1 προς το ΑΣΣ ή τελικώς η ημερομηνία συγκλήσεως του αποφασίζοντος οργάνου, ήτοι του ΑΣΣ.

Με αφορμή την πανδημία και προκειμένου να μη σταματήσει η λειτουργία του Κράτους, πολλά Υπουργεία έχουν τροποποιήσει τις ημερομηνίες που έχουν τεθεί είτε σε επιλογικές διαδικασίες, είτε σε διαδικασίες προσφορών ή διαγωνισμών ή σε οποιαδήποτε περίπτωση, προκειμένου να δοθεί η ευελιξία και η δυνατότητα περισσοτέρων διαγωνιζομένων.

Κατά το παρελθόν, τα Γενικά Επιτελεία είχαν προσδιορίσει ως χρόνο υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών των ενδιαφερόμενων στελεχών διαφορετικούς από την 31η.12.2020 και όχι κάθε έτος σταθερή ημερομηνία [ιδέτε ενδεικτικά, με το (α) σχετικό η 30η.9.2013, με το (β) σχετικό η 16η.11.2015, με το (γ) σχετικό η 30η.9.2016, και με το (δ) σχετικό η 28η.2.2017], προφανώς γιατί τα Γενικά Επιτελεία έλαβαν υπόψη τους ειδικότερα γεγονότα που τα ανάγκασαν να διαφοροποιούν τις ημερομηνίες.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση της τρέχουσας προκήρυξης, δηλαδή της (β) σχετικής, μετακυλίστηκε για πρώτη φορά από το ΓΕΣ η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων τρεις (3) μήνες μετά από την τακτική ημερομηνία που το ίδιο το Επιτελείο ακολουθούσε, δηλαδή αντί η ημερομηνία να προσδιορισθεί εντός της «πεπατημένης» κατά το Σεπτέμβριο, προσδιορίσθηκε το μήνα Δεκέμβριο, προφανώς για λόγους που το ίδιο το Επιτελείο γνωρίζει. Ωστόσο, θεωρούμε ότι, προφανώς από αβλεψία, δεν εξέλαβε στους λόγους μετακύλισης ότι μία (1) ολόκληρη σειρά ΕΠ.ΟΠ., δηλαδή η 7η σειρά ΕΠ.ΟΠ., συμπληρώνουν τα δώδεκα (12) έτη που απαιτούνται για τη μετάταξη, κατά την ημερομηνία, που όπως ήδη εκτέθηκε παραπάνω, απαιτείται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά των υποψηφίων οι Διευθύνσεις προς το ΓΕΣ/Β1, δηλαδή την 26η.1.2021. Και εδώ τίθεται το εύλογο ερώτημα από τους ενδιαφερόμενους; Θα απορριφθούν τα δικαιολογητικά μας; Για λίγες ημέρες δεν θα μπορούσαμε να συμμετάσχουμε στη διαδικασία; Δεν είναι άδικο;

Κατόπιν τούτων, θεωρώντας ως Ομοσπονδία ότι πράγματι για λίγες ημέρες, αφού έτσι κι αλλιώς η προκήρυξη μετακυλίστηκε τρεις (3) ολόκληρους μήνες αργότερα από την «πεπατημένη», δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν στην εξ εξελίξει διαδικασία μετάταξης οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοί μας ΕΠ.ΟΠ. της 7ης σειράς, μπορείτε να εισηγηθείτε και το Γενικό Επιτελείο Στρατού να λάβει υπόψη του, ενόψει δε και των δυσμενών και ειδικών συνθηκών που επικρατούν στη Χώρα και παγκοσμίως, λόγω της πανδημίας, η ημερομηνία του εμπρόθεσμου των αιτήσεων να προσδιορισθεί αν όχι η 27η.1.2021 [ημερομηνία που συμπληρώνουν τα 12 έτη υπηρεσίας οι ΕΠΟΠ της 7ης σειράς] η 31.1.2021, ώστε να δοθεί η δυνατότητα και σε αυτούς τους συναδέλφους μας να συμμετάσχουν στην επιλογική διαδικασία.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους, αποστέλλεται το παρόν έγγραφό μας, μετά του συνημμένου σχετικού άρθρου, παρακαλούνται για την ανάδειξη και ενίσχυση του αιτήματος, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.