Λάθος η μοριοδότηση στους υπηρετούντες σε Μονάδες της Χίου1. Σας αποστέλλουμε το (δ) σχετικό έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Χίου (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΧΙ.), μετά των συνημμένων του, με το οποίο επισημαίνεται ότι αν και η έδρα Μονάδων της νήσου Χίου ευρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων του (α) ομοίου, όπως τούτο διαπιστώνεται από τα (β) και (γ) σχετικά, εντούτοις οι υπηρετούντες στις Μονάδες αυτές λαμβάνουν 2,5 μόρια αντί των τεσσάρων (4) μορίων που έπρεπε να λαμβάνουν.

2. Παρακαλούμε για την παρέμβασή σας και τον ορθό επανακαθορισμό των μορίων των υπηρετούντων στις Μονάδες της Χίου συναδέλφων μας.

3. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

4. Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την ανάδειξη και επίλυση του θέματος, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

 Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΧΙ.

1. Με το παρόν έγγραφο, σας ενημερώνουμε ότι Μονάδες της περιφερειακής μας ενότητας οι οποίες σύμφωνα με το σχετικό θα έπρεπε να λαμβάνουν 4 μόρια το μήνα συνεχίζουν να λαμβάνουν 2,5 μόρια.

2. Σας αποστέλλουμε, συνημμένα, τα κάτωθι έγγραφα, τα οποία βεβαιώνουν ότι η περιοχή που εδρεύουν οι παραπάνω Μονάδες είναι εντός των γεωγραφικών ορίων περιοχής του σχετικού.

α. Βεβαίωση της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμύλων, για τις Μονάδες που εδρεύουν εντός των γεωγραφικών της ορίων.

β. Πίνακα χιλιομετρικών αποστάσεων, από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

3. Το ανωτέρω πρόβλημα ωθεί τους συναδέλφους μας είτε στην υποβολή αναφορών μετακίνησης από το νησί, είτε στη μη επιλογή του ως τόπο επιθυμίας μετάθεσης.

4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται:

α. Η τροποποίηση της μοριοδότησης του προσωπικού που υπηρετεί σε μονάδες αυτής, προσδίδοντας 4 μόρια το μήνα.

β. Η αναδρομική χορήγηση των 4 μορίων το μήνα σε συναδέλφους που έχουν υπηρετήσει στις ανωτέρω Μονάδες.

5. Παρακαλούμε για την παρέμβασή σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο