Κατάργηση ηλικιακών ορίων αποστρατείας αξιωματικών«Να αποκατασταθεί η αδικία για τους Αξιωματικούς που αποστρατεύονται λόγω κατάληψης του ορίου ηλικίας στον βαθμό»

Ο Αντιστράτηγος ε.α. και Βουλευτής Α' Πειραιώς και Νήσων Νικόλαος Μανωλάκος, κατέθεσε σήμερα 16/03/2021 Ερώτηση, στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, με θέμα: Κατάργηση ηλικιακών ορίων αποστρατείας αξιωματικών

Στην Ερώτηση που απευθύνεται στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ο Βουλευτής αναφέρεται στην άδικη αντιμετώπιση των Αξιωματικών που αποστρατεύονται, καταλαμβανόμενοι από το όριο ηλικίας του κατεχόμενου βαθμού χωρίς να τους δοθεί η δυνατότητα να συμπληρώσουν τον μέγιστο αριθμό ετών συντάξιμης υπηρεσίας

Ο Αντιστράτηγος προτείνει την κατάργηση των ορίων ηλικίας λόγω βαθμού, προς αποκατάσταση της αδικίας

Ακολουθεί το κείμενο της Ερώτησης:

Κύριε Υπουργέ,

Με την παρ. 8 του άρθρου 21 του Ν2439/1996καθορίζεται ότι:

«8. Οι αξιωματικοί που συμπληρώνουν τα παρακάτω όρια ηλικίας του βαθμού τους αποστρατεύονται μέσα σ’ ένα (1) μήνα από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας:

α. Ανθυπολοχαγοί, Σημαιοφόροι, Ανθυποσμηναγοί: 53

β. Υπολοχαγοί, Ανθυποπλοίαρχοι, Υποσμηναγοί: 53

γ. Λοχαγοί, Υποπλοίαρχοι, Σμηναγοί: 54

δ. Ταγματάρχες, Πλωτάρχες, Επισμηναγοί: 55

ε. Αντισυνταγματάρχες, Αντιπλοίαρχοι, Αντισμήναρχοι: 56

στ. Συνταγματάρχες, Πλοίαρχοι, Σμήναρχοι: 58

ζ. Ταξίαρχοι, Αρχιπλοίαρχοι, Ταξίαρχοι Αεροπορίας: 59

η. Υποστράτηγοι, Υποναύαρχοι, Υποπτέραρχοι: 60

θ. Αντιστράτηγοι, Αντιναύαρχοι, Αντιπτέραρχοι: 62

ι. Στρατηγοί, Ναύαρχοι, Πτέραρχοι: 65

ια. Για τους αξιωματικούς Υγειονομικού Ιατρούς, Κτηνιάτρους, Οδοντιάτρους, Φαρμακοποιούς, Νοσηλευτές στους βαθμούς του Υποστρατήγου, Ταξιάρχου, Συνταγματάρχη και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων τα παραπάνω όρια αυξάνονται κατά πέντε έτη. Επίσης για τους αξιωματικούς του Θρησκευτικού Σώματος τα παραπάνω όρια ηλικίας αυξάνονται κατά πέντε (5) έτη».

Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του Ν3865/2010μεταξύ άλλων καθορίζεται ότι: «Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 01-01-2015 και μετά, δικαιούνται σύνταξη, εφόσον έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό (60ό) έτος της ηλικίας τους ή σαράντα (40) έτη συντάξιμης υπηρεσίας».

Σύμφωνα με τον Ν.3883/2010, το οποίο αφορά στην «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις», δεν προβλέπονται όρια ηλικίας.

Από την μέχρι σήμερα εφαρμογή της προαναφερόμενης νομοθεσίας, διαπιστώνεται ότι αποστρατεύονται αξιωματικοί, καταλαμβανόμενοι από το όριο ηλικίας του κατεχόμενου βαθμού χωρίς να τους δοθεί η δυνατότητα να συμπληρώσουν τον μέγιστο αριθμό ετών συντάξιμης υπηρεσίας

Κατόπιν των ανωτέρω, και με δεδομένο ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις, είναι ένας ευαίσθητος και κρίσιμος χώρος με πολλές ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες, ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

Προτίθεστε να παρέμβετε νομικά, για να καταργηθούν τα όρια ηλικίας λόγω βαθμού, προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα εξάντλησης του μέγιστου χρόνου συντάξιμης υπηρεσίας και να αποκατασταθεί η αδικία για ένα σημαντικό αριθμό αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων;

Ο Ερωτών Βουλευτής,
Νικόλαος Μανωλάκος,
Βουλευτής Α΄ Πειραιώς και Νήσων Ν.Δ.