ΥΠ. ΟΙΚ. και ΥΠΕΘΑ για Οδοιπορικά Στελεχών ΕΔΑπάντηση του Υπ. Οικονομικών και του ΥΠΕΘΑ για τα  Οδοιπορικά των Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων.

Σε απάντηση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4470/23-2-2021 ερώτησης  που κατέθεσε η Βουλευτής κ. Α. Ευθυμίου, σας γνωρίζουμε ότι :

Με τις διατάξεις του άρθρου 15 της υποπαραγράφου Δ.9 του άρθρου 2 του ν.4336/2015 (Α΄ 94) ορίζεται ότι με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (πρώην Ναυτιλίας και Αιγαίου), εντός αποκλειστικής προθεσμίας εννέα (9) μηνών από την έναρξη ισχύος του εν λόγω νόμου, δηλαδή από την 1-1-2016, καθορίζονται το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού και η αποζημίωση εκπαίδευσης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας (συμπεριλαμβανομένων των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας). 

Μέχρι την έκδοση του εν λόγω προεδρικού διατάγματος, εξακολουθεί να ισχύει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τον τρόπο αποζημίωσης των μετακινήσεων των ανωτέρω στελεχών. Επίσης, με τις διατάξεις του εδαφίου γ΄ της παρ.1 του άρθρου 65 του ν.4554/2018 (Α΄ 130), ορίζεται ότι, μέχρι την έκδοση του ως άνω Π.Δ., τόσο ο τρόπος των μετακινήσεων των ως άνω στελεχών όσο και το ύψος των προαναφερομένων δαπανών θα πραγματοποιούνται με βάση όσα ίσχυαν μέχρι 31-12-2015.

Η προθεσμία του προαναφερόμενου άρθρου 15, η οποία είχε παραταθεί αρχικά μέχρι 30-6-2017 (άρθρο 62 ν.4430/2016, ΦΕΚ Α΄ 205) και στη συνέχεια μέχρι 30-6-2018 (παρ. 6 άρθρο 36 ν.4484/2017,ΦΕΚ Α΄110), μέχρι 31-12-2018 (παρ.1, άρθρο 65 ν.4587/2018 ΦΕΚ Α΄ 130), μέχρι 30-6-2019 (άρθρο 65 ν.4587/2018, ΦΕΚ Α΄ 218) ), μέχρι 31-12-2020 (άρθρο 55 του ν.4701/2020 ΦΕΚ Α΄ 128), παρατάθηκε τελικά μέχρι 31-12-2021 (άρθρο 32 του ν.4772/2021 ΦΕΚ Α΄ 17).

Κατά συνέπεια το ανωτέρω Προεδρικό Διάταγμα, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, προβλέπεται ότι θα εκδοθεί μέχρι τις 31.12.2021.

Η απάντηση ΥΠΕΘΑ:

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε η Βουλευτής κυρία Άννα Ευθυμίου με θέμα «Οδοιπορικά Έξοδα Στρατιωτικού Προσωπικού (Δαπάνες Μετακίνησης Εσωτερικού)», σας γνωρίζονται τα ακόλουθα:

Κατ’ αρχάς η πολιτική για τις καταβαλλόμενες αποζημιώσεις του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), ως προς το χρόνο και το ύψος αυτών, καθορίζεται από το συνερωτώμενο Υπουργείο Οικονομικών, σε συνδυασμό με την πορεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και τις εκάστοτε δημοσιονομικές συνθήκες.

Πέραν αυτού, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας που λαμβάνει για τα στελέχη των ΕΔ, υπέβαλε προτάσεις νομοτεχνικής βελτίωσης επί του προτεινόμενου, από το Υπουργείο Οικονομικών, σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο μας είχε διαβιβασθεί.

Οι παραπάνω προτάσεις, έχουν τεθεί στην κρίση των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και, επί του παρόντος, τελούμε εν αναμονή των απαιτούμενων ενεργειών τους.
Σε κάθε περίπτωση σας γνωρίζουμε ότι, τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν δύναται να προσδιοριστεί ο χρονικός ορίζοντας εφαρμογής του άρθρου 15 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ ́ του άρθρου 2 του ν.4336/2015 (Α ́94), αφού πέρα από την οριστικοποίηση των διατάξεων του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος, απαιτείται επιπλέον χρόνος για την προώθηση υπογραφής του, την επεξεργασία του από τοΣτΕ και την υπογραφή του από την Α.Ε., την Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Κατά τα λοιπά αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Οικονομικών.