Μπήκε Δυναμικά ο ΣΟΕΔ Απάντηση Υπουργείου Παιδείας για Τέκνα Στελεχών ΕΔ

Μπήκε Δυναμικά ο ΣΟΕΔ Απάντηση Υπουργείου Παιδείας για Τέκνα Στελεχών ΕΔAπάντηση του Υπουργείου Παιδείας , μετά απο έγγραφο του Σωματείου Οικογενειών Ενόπλων Δυνάμεων (ΣΟΕΔ) για τη μοριοδότηση μαθητών/τριων Γ' Λυκείου σε σεισμόπληκτες περιοχές του Ν.Λάρισας.

Αγαπητοί 
κ. Πρόεδρε, 
κ. Γενικέ Γραμματέα, 

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 1/26.03.2021 επιστολή σας σχετικά με την Eιδική Mοριοδότηση για μαθητές/τριες Γ΄ Λυκείου Σεισμοπλήκτων Περιοχών, σας ενημερώνω για τα κάτωθι: 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 42 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38Α΄) και του άρθρου 68 του Ν. 4653/2020 (ΦΕΚ 12Α΄) ισχύουν τα ακόλουθα:

Οι μαθητές/τριες της τελευταίας τάξης και οι απόφοιτοι των Γενικών Ενιαίων Λυκείων και των Επαγγελματικών Λυκείων των περιοχών που πλήττονται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους εξαιτίας φυσικών καταστροφών, όπως, ιδίως, από καταστροφικούς σεισμούς και πλημμύρες, εισάγονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και  εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών.

Η ανωτέρω ρύθμιση εφαρμόζεται και για μαθητές/τριες και αποφοίτους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ, οι οποίοι κατοικούν μονίμως στις περιοχές του προηγούμενου εδαφίου ακόμα και εάν υποβάλλουν αίτηση – δήλωση συμμετοχής σε λύκειο άλλης περιοχής ή σε άλλη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Το δικαίωμα αυτό ισχύει μόνο για όσους υποβάλλουν αίτηση - δήλωση και συμμετέχουν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου ή στις πανελλαδικές εξετάσεις κατά τη διάρκεια των οποίων συνέβη το περιστατικό και αφορά στην εισαγωγή κατά το οικείο ακαδημαϊκό έτος. Η περιοχή πρέπει να έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ν. 3013/2002 (Α΄ 102).

Για την ως άνω περίπτωση, απαιτείται κάθε φορά η έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται το ειδικό ποσοστό το οποίο αποδίδεται βάσει του αριθμού των πληγέντων σε σχέση με τους συμμετέχοντες στις πανελλαδικές εξετάσεις ανά κατηγορία λυκείου (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ημερήσιο, εσπερινό), το οποίο δεν υπερβαίνει ανά κατηγορία το δύο τοις εκατό (2%), η δυνατότητα υπαγωγής στο ειδικό ποσοστό, τυχόν ειδικότερες προϋποθέσεις για την επιλογή, τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, η διαδικασία επιλογής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση για την επιλογή αυτή είναι ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να  έχουν επιτύχει συνολικό αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με  το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του αριθμού των μορίων που πέτυχε ο τελευταίος επιτυχών της κατηγορίας τους στη συγκεκριμένη Σχολή ή Τμήμα κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος. 

Κατά τα ανωτέρω, ευχερώς συνάγεται ότι, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ρυθμίζει επαρκώς για τις περιπτώσεις των μαθητών της τελευταίας τάξης και των αποφοίτων των Γενικών Ενιαίων Λυκείων και των Επαγγελματικών Λυκείων περιοχών που πλήττονται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους από φυσικές καταστροφές όπως είναι οι σεισμοί και οι πλημμύρες. Μάλιστα, τα ειδικότερα θέματα  ρυθμίζονται από την Υπουργική Απόφαση η οποία εκδίδεται μετά τις πανελλαδικές εξετάσεις, τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο μήνα του ιδίου έτους. 

Αντίστοιχη Υπουργική Απόφαση εκδόθηκε στις 5.10.2020 για το Δημοτικό Διαμέρισμα Φαναρίου Πάργας και περιοχών του Δήμου Πρέβεζας που επλήγησαν από τον σεισμό της 21ης Μαρτίου 2020. Ειδικότερα, εκδόθηκε η  υπ’ αριθμόν  Φ.253.2/128348/Α5 (ΦΕΚ 4331/Β΄/5-10-2020) Υ.Α. με τίτλο:

 «Καθορισμός δικαιούχων ειδικού ποσοστού για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 μαθητών και αποφοίτων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών και οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση δήλωση και συμμετείχαν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις που διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 2020».

Με εκτίμηση,

Η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων 
Ζέττα Μ. Μακρή