«Προαγωγή και Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»

«Προαγωγή και Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας

Αποφασίζουμε

1. Προάγουμε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν.3883/2010 σε Λοχαγό κατ’ εκλογή, τον Υπολοχαγό Αρχιτεχνίτη Υγειονομικού Τσιουπλή Αλέξιο του Γεωργίου (ΑΜ:59766), της προαγωγής του λογιζομένης από 20-12-2020, ημερομηνία συμπλήρωσης του απαιτουμένου χρόνου παραμονής στο βαθμό.

2. Θέτουμε σε αποστρατεία μετά από αίτησή τους, με το βαθμό που φέρουν και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 34 και 37 του ν.δ.1400/1973, τους παρακάτω Αξιωματικούς, των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας - παραίτησης:

α. Λοχαγό Εφοδιασμού Μεταφορών Πάγκα Παναγιώτη του Βασιλείου, (ΑΜ:64530), που γεννήθηκε το έτος 1989 στην Κόρινθο.

β. Υπολοχαγό Ιππικού Τεθωρακισμένων Ελαφράς Υπηρεσίας Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο του Ευτυχίου (ΑΜ:59531), που γεννήθηκε το έτος 1972 στη Γερμανία.

γ. Υπολοχαγό Πεζικού Γκουτζουρέλα Νικόλαο του Φωτίου (ΑΜ:62447), που γεννήθηκε το έτος 1978 στη Λάρισα.

δ. Υπολοχαγό Αρχιτεχνιτών Ιππικού Τεθωρακισμένων Πρωτογεράκη Εμμανουήλ του Νικολάου (ΑΜ:64299), που γεννήθηκε το έτος 1978 στο Ηράκλειο.

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.