Στρατός Ξηράς: Αποστρατείες ΕΜΘ Ανθυπασπιστών Ο-Σ

Στρατός Ξηράς: Αποστρατείες ΕΜΘ Ανθυπασπιστών Ο-Σ«Αποστρατείες Εθελοντών Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: ΩΤΡ46-992 ΕΔΥΕΘΑ: 66

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 34 και 37 του ν.δ. 1400/1973, του άρθρου 39 του ν.δ. 445/1974 και της παρ. 3 του άρθρου 11 του π.δ 21/1991 και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας με το βαθμό που φέρουν, τους παρακάτω ΕΜΘ Ανθυπασπιστές:

1. Εφοδιασμού Μεταφορών Πάτσιο ∆ημήτριο του Ηλία (ΑΜ:70815) που γεννήθηκε το έτος 1972 στην Κοζάνη και ο οποίος υπέβαλε την από 05-08-20 αίτηση αποστρατείας.

2. Τεθωρακισμένων Γεωργατζή ∆ημοσθένη του Αντωνίου (ΑΜ:71911) που γεννήθηκε το έτος 1975 στην Αθήνα και ο οποίος υπέβαλε την από 23-10-20 αίτηση αποστρατείας.

3. Πεζικού Φισκατόρη Αθανάσιο του Ιωάννη (ΑΜ:74079) που γεννήθηκε το έτος 1977 στην Κύμη Εύβοιας και ο οποίος υπέβαλε την από 05-01-21 αίτηση αποστρατείας.

4. Τεχνικού Τσιλφόγλου Κωνσταντίνο του Χαράλαμπου (ΑΜ:74577) που γεννήθηκε το έτος 1977 στην Ελασσόνα Λάρισας και ο οποίος υπέβαλε την από 09-11-20 αίτηση αποστρατείας.

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.