Πρόσληψη 102 υπάλληλών στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε. (ΕΑΒ)- Όλη η προκήρυξη

Πρόσληψη 102 υπάλληλών στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε. (ΕΑΒ)- Όλη η προκήρυξηΠΡΟΚΗΡΥΞΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης συμβάσεων έργου διάρκειας έως πέντε (5) ετών που συνάπτονται μεταξύ της εταιρείας και αλλοδαπών εταιρειών ή φορέων συνδεδεμένων με την εθνική άμυνα και ασφάλεια του κράτους Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν δύο (102) ατόμων για την υλοποίηση ε προγραμμάτων συνδεόμενων με ξένους πελάτες και ειδικότερα για τις
λειτουργικές ανάγκες της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (Εκπαιδευτικό Κέντρο) του Εργοστασίου της ΕΑΒ στην Τανάγρα (Σχηματάρι Βοιωτίας)  και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Δείτε όλη την προκήρυξη:


ΕΑΒ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ by enoplos.gr