Στρατός Ξηράς: Αυτοί οι Συνταγματάρχες τέθηκαν ΕΟΘ

Στρατός Ξηράς: Αυτοί οι Συνταγματάρχες τέθηκαν ΕΟΘΑΠΟΦΑΣΗ Για Θέση Αξιωματικών Εκτός Οργανικών Θέσεων ΑΔΑ: 6ΦΞΑ6-7ΤΛ ΕΔΥΕΘΑ: 80

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Όπως τεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.4494/2017, Εκτός Οργανικών Θέσεων:

α. Από 04-03-2021, ημερομηνία κατά την οποία κρίθηκαν ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» οι παρακάτω Συνταγματάρχες Όπλων:

(1) Πυροβολικού Τούντας Αθανάσιος του Νικολάου (ΑΜ:48446)
(2) Πεζικού Ασμάνης Γρηγόριος του Ιωάννη (ΑΜ:49050)
(3) Πεζικού Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Γεωργίου (ΑΜ:49166)
(4) Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Κοτσαγιαννίδης Ιωάννης του Βασιλείου (ΑΜ:49187)
(5) Ιππικού Τεθωρακισμένων Υπηρεσίας Γραφείου Μπονώτης
Αλέξανδρος Κωνσταντίνος του Αποστόλου (ΑΜ:49202)

β. Από 05-03-2021, ημερομηνία κατά την οποία κρίθηκαν ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» οι παρακάτω Συνταγματάρχες Όπλων και Σωμάτων:

(1) Πεζικού Βλάχος Αλέξανδρος του Παναγιώτη (ΑΜ:47902)
(2) Πυροβολικού Κώτσης Ευστάθιος του Χρήστου (ΑΜ:47926)
(3) Πυροβολικού Ζιώρης Ιωάννης του Πέτρου (ΑΜ:48434)
(4) Πεζικού Προδρόμου Χαράλαμπος του Αντωνίου (ΑΜ:48554)
(5) Πεζικού Χάρδας Κωνσταντίνος του Ιωάννη (ΑΜ:48624)
(6) Υλικού Πολέμου Χατζής Αναστάσιος του Γεωργίου (ΑΜ:48058)