Η πρόταση του ΥΠΕΘΑ για την Αναγνώριση 5ετίας στα Στελέχη των ΕΔ

Η πρόταση του ΥΠΕΘΑ για την Αναγνώριση 5ετίας στα Στελέχη των ΕΔΣε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές της κοινοποίησης με θέμα «Αναγνώριση Πενταετίας στα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων», σας γνωρίζω, κατά το μέρος που αφορά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τα ακόλουθα:

Το ζήτημα, κατά βάση, εκφεύγει των αρμοδιοτήτων μας, παρά ταύτα, όμως, για την ορθή εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.4609/2019 (Α΄ 67), το ΥΠΕΘΑ συνεργάζεται με το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων (ΥΠ.Ε.Κ.Υ), προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη δυνατή λύση προς όφελος του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ).

Στο πλαίσιο αυτό, προέβη στη σύνταξη και αποστολή στο ΥΠ.Ε.Κ.Υ εγγράφου, κατ’ αρχάς το Σεπτέμβριο του 2019, με το οποίο ζητήθηκαν οδηγίες και κατευθύνσεις επί ερωτημάτων που ανέκυψαν από τους Κλάδους των ΕΔ, αναφορικά με την προσμέτρηση στο διπλάσιο του υπόψη χρόνου υπηρεσίας για όλα τα εν ενεργεία στελέχη των ΕΔ που έχουν υπηρετήσει σε Μονάδες, ασκώντας τα καθήκοντα της ειδικότητας τους, ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει ληφθεί απάντηση.

Κατόπιν αυτού, τον Φεβρουάριο τρέχοντος έτους, το ΥΠΕΘΑ, διαβίβασε εκ νέου έγγραφο αίτημα στο ΥΠ.Ε.Κ.Υ, όπου περιέχονται οι προτάσεις μας για την επίλυση του υπόψη ζητήματος.

Ειδικότερα προτάθηκαν τα ακόλουθα:

•Η εν λόγω 5ετία να προσμετράται επιπλέον του χρόνου που αναγνωρίζεται στο διπλάσιο ή τριπλάσιο σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 40 του ΠΔ 169/2007.

•Το δικαίωμα αναγνώρισης να ανατρέχει σε υπηρεσίες που πραγματοποιήθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της στρατιωτικής υπηρεσίας των δικαιούχων και ανεξάρτητα από την ημερομηνία διορισμού τους, ήτοι πριν ή μετά την 30 Σεπ 90.

•Οδηγίες για την καταβολή των εισφορών.

•Το δικαίωμα αναγνώρισης του υπόψη χρόνου να χορηγείται και σε στελέχη που τελούν ήδη σε αποστρατεία.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι κατά την παρούσα φάση τελούμε σε αναμονή γνωστοποίησης των θέσεων του συνερωτώμενου ΥΠ.Ε.Κ.Υ, το οποίο είναι αρμόδιο να σας απαντήσει κατά τα λοιπά.