Στρατός Ξηράς: Αυτεπάγγελτη αποστρατεία ΕΜΘ Ανθστων με το βαθμό του Ανθλγου

Στρατός Ξηράς: Αυτεπάγγελτη αποστρατεία ΕΜΘ Ανθστων με το βαθμό του Ανθλγου«Κύρωση Πινάκων Εκτάκτων Κρίσεων, Προαγωγή & Αποστρατείες Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς» ΑΔΑ: 61576-ΙΓΖ ΕΔΥΕΘΑ: 81

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Θέτουμε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 7 και του άρθρου 40, του ν.δ. 445/1974 με το βαθμό του Ανθυπολοχαγού σε αποστρατεία τους παρακάτω Εθελοντές Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστές:

α. Πυροβολικού Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο του Σπυρίδωνα, ΑΜ:70395, που γεννήθηκε το έτος 1973, στην Καρυώτισσα Πέλλας, της προαγωγής του λογιζόμενης από 25-11-20 ημερομηνία
προηγούμενη του θανάτου του.

β. Υλικού Πολέμου Γέσιου Αντώνιου του Αλέξανδρου, ΑΜ:70030, που γεννήθηκε το έτος 1971 στη Θεσσαλονίκη, της προαγωγής του λογιζόμενης από 07-12-20 ημερομηνία προηγούμενη του θανάτου του.

γ. ∆ιαβιβάσεων Κόγια Μαρίας του Ιωάννη, ΑΜ:68270, που γεννήθηκε το έτος 1971 στις Σέρρες, της προαγωγής της λογιζόμενης από 15-01-21 ημερομηνία προηγούμενη του θανάτου της.

Θέτουμε σε αποστρατεία, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 37 του ν.δ. 1400/1973, του άρθρου 13 του ν.1848/1989 και των άρθρων 1 και 2 του π.δ 16/2019, λόγω συμπλήρωσης τριάντα πέντε (35) ετών συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας με το βαθμό του Ανθυπολοχαγού σε αποστρατεία, τον Εθελοντή Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστή Μηχανικού Ασπρούκο Απόστολο του Σωτήριου, ΑΜ:63913, που γεννήθηκε το έτος 1967 στο Περιστέρι Αττικής και ο οποίος κατετάγη στις τάξεις του Ελληνικού Στρατού την 05-12-85.

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.