Μισθολογική Προαγωγή Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ)Επαχθή Καθυστέρηση Μισθολογικής Προαγωγής ΕΜΘ

 ΘΕΜΑ  :  Μισθολογική Προαγωγή Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) 

 ΣΧΕΤ.:     α. Ν.3883/2010
                 β. Ν.4472/2017
                 γ.  Ν.4609/2019
                 δ.  Απόφαση Δ.Σ.  28 Απριλίου 2021/Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ.

1. Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ.), δια-μαρτύρεται για την παρατεταμένη καθυστέρηση αντιστοίχησης διοικητικής και μισθολο-γικής εξέλιξης των προερχομένων στρατιωτικών του θεσμού ΕΜΘ.
 
2. Συγκεκριμένα: 

α. Με το Ν.4472/2017 διαμορφώθηκε η μισθολογική κατάτμηση των στρατιω-τικών, τάσσοντας τους συναδέλφους προελεύσεως ΕΜΘ στην κατηγορία Γ΄ με τον τότε καταληκτικό βαθμό του Ανθυπασπιστή.
β. Περαιτέρω για το ανωτέρω προσωπικό, με το Ν.4609/3.5.2019, δικαίως, εδόθη το δικαίωμα εξέλιξης ενός ακόμη διοικητικού βαθμού, αυτού του Ανθυπολοχαγού εν ενεργεία.
γ. Κατ’ ακολουθία, ως απόρροια της διοικητικής τους προαγωγής, τα εν λόγω στελέχη, αναλαμβάνουν υψηλότερες διοικητικές θέσεις, αντίστοιχες του βαθμού τους καθώς και την απορρέουσα ευθύνη και επιπρόσθετα επιμορφώνονται σε βασικές υποχρεωτικές εκπαιδεύσεις.
δ. Μολαταύτα, δεν υπήρξε έως σήμερα ουδεμία έμπρακτη εναρμόνιση διοικη-τικού βαθμού και  της μισθολογικής κατάστασής τους, με αποτέλεσμα να δραστηριοποι-ούνται εργασιακά με το βαθμό του Ανθυπολοχαγού και να αμείβονται με το βαθμό του Ανθυπασπιστή.

3. Σε κάθε περίπτωση η κατάσταση που διατρέχει η συγκεκριμένη κατηγορία στρατιωτικών επιδρά δυσμενώς στο μηνιαίο βασικό μισθό και κατ’ επέκταση στο συνταξιοδοτικό περιβάλλον τους (σύνταξη, εφ’ άπαξ, ΒΟΕΑ κ.λπ.) δημιουργώντας παράλληλα αναδρομική καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών.
4. Η επί τουλάχιστον 2 έτη καθυστέρηση έκδοσης της ΚΥΑ, μεταξύ δύο Υπουρ-γείων (Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών), ανεξαρτήτως των κατ’ επανάληψη αναφερό-μενων εσωτερικών διοικητικών διεργασιών έκδοσής της, θέτει σε παρατεταμένη επαχθή θέση τους εν ενεργεία στρατιωτικούς προελεύσεως ΕΜΘ.

5. Εν τέλει το Σωματείο ζητά την κατεπείγουσα έκδοση της ΚΥΑ και την ε-ναρμόνιση του Ν.4472/2017 και του Ν.4609/2019, όπως ταχύτατα και συντονισμέ-να η κεντρική διοίκηση του Κράτους εμπλέκει το εργαζόμενο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων σε δράσεις πέραν της κύριας αποστολής τους (εμβολιαστι-κά, κέντρα, κέντρα μεταναστών κ.ά.π).

6. Ο ΑΔΦ Σερρών παρακαλείται, περί του ευρύτερου ενδιαφέροντος θέματος, για τις περαιτέρω ενέργειές του στο πλαίσιο του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», περί σχετικών απαντητικών χρονικών προθεσμιών και των διαλαμβανομένων της παραγράφου 8γ του άρθρου 30 Γ του Ν.1264/1982.

7. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών παρακαλείται για τις δικές της συλλογικές ενέργειες και την απάντηση στο τιθέμενο θέμα ώστε το Σωματείο μας να ενημερώσει τα μέλη του.

8. Στα ΜΜΕ αποστέλλεται η επιστολή για την ενδυνάμωση του ιδιαίτερα σοβαρού θέματος.

9. Στα Τακτικά Μέλη μας κοινοποιείται το παρόν στο πλαίσιο της αδιάλειπτης διαφάνειας, που χαρακτηρίζει την Ένωση και την εν συνόλω πορεία των ενεργειών που τα αφορούν.

10. Είμαστε στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και διευκρίνιση κα-θώς και για περαιτέρω στοιχειοθέτηση των θεμάτων του Σωματείου μας τα οποία εδράζονται υπό δεδομένα αντικειμενικότητας, κοινωνικής και επαγγελματικής δικαιοσύ-νης με απόληξη την έλλογη εξομάλυνση του εργασιακού βίου των στρατιωτικών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο


ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αθανάσιος Μακράκης                               Παναγιώτης Σαρακατσάνης
     6947293370                                                 6977566243

Νεότερη Παλαιότερη