Διατάραξη ιεραρχίας στις Ένοπλες Δυνάμεις - Αποκατάσταση ιεραρχίας για Αξιωματικούς ΑΣΣΥΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΘΕΜΑ: Διατάραξη ιεραρχίας στις Ένοπλες Δυνάμεις από την εφαρμογή του ν. 4609/2019. Αποκατάσταση ιεραχικής ομαλότητας για Αξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ κρινόμενων κατά το ν. 2439/1996.

Επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ψηφίστηκε ο ν. 4609/2019 (ΦΕΚ Α 67/3-5-2019)
«Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 32 παρ. 1 του παραπάνω νόμου, τροποποίησε το ν. 4407/2016 (ΦΕΚ Α 134/26-7-2016) ως εξής: Στο τέλος της παραγράφου 26 του άρθρου 18 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Για τους εν ενεργεία αξιωματικούς, που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ Α 160/10-6-1974) και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του ν. 705/1977 (ΦΕΚ Α 279/26-9-1977), οι οποίοι μέχρι τις 31.12.2014 συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής υπηρεσίας, ο χρόνος   των   περιπτώσεων   β΄   και   γ΄   της   παραγράφου   8   του   άρθρου   5   του ν. 2439/1996 υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας μόνιμου αξιωματικού, πέρα από τα δεκατρία (13) έτη από την ημερομηνία κατάταξής τους. Για τους αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των αντίστοιχων αποδοχών». Η διάταξη αυτή αφορά τα στελέχη εκείνα, η προαγωγή των οποίων ρυθμίζεται από τις εναπομείνασες σε ισχύ διατάξεις του ν. 2439/1996, δηλαδή των ετών κατάταξης από το 1984 έως τα τέλη του 1990, ενώ με το ν. 4433/2016 ρυθμίστηκε κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να ισχύει μόνο για τους αξιωματικούς αποφοίτων ΑΣΣΥ για λόγους ιεραρχικής ομαλότητας.

Η εφαρμογή της παραπάνω διάταξης του άρθρου 32 παρ. 1 του ν. 4609/2019, εξισώνει τους αξιωματικούς εξ εθελόντών των Ενόπλων Δυνάμεων με τους αντίστοιχους αξιωματικούς που είναι απόφοιτοι Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών

Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) δημιουργώντας ένα καθεστώς ανισότητας εις βάρος των τελευταίων. Σύμφωνα με τους εν λόγω αξιωματικούς, από την υλοποίηση της διάταξης του άρθρου 32 παρ. 1 του ν. 4609/2019 προκύπτουν ζητήματα ιεραχικής και ηθικής φύσης, καθώς η εφαρμογή της παραπάνω διάταξης αποβαίνει αφενός εις βάρος των κρινόμενων κατά το ν. 2439/1996 αξιωματικών αποφοίτων ανωτέρων στρατιωτικών σχολών υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) της ανώτερης βαθμίδας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και αφετέρου υπέρ τόσο των μονιμοποιηθέτων εθελοντών του ν.δ. 445/74 όσο και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του ν. 705/1977, αμφοτέρων αποφοίτων της μέσης εκπαίδευσης και μη αποφοίτων στρατιωτικών σχολών.

Ειδικότερα, με το άρθρο 32 παρ. 1 του ν. 4609/2019, ανατρέπεται πλήρως η εξ αρχής νομικά και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5 του ν. 2439/1996), οι οποίες δίνουν πάντα προτεραιότητα προαγωγής στους αποφοίτους ΑΣΣΥ έναντι των εθελοντών, του ίδιου ημερολογιακού έτους κατάταξης καθώς και σε κάποιες περιπτώσεις προγενέστερου έτους κατάταξης, καθιστώντας την ημερομηνία κατάταξης ως το αποκλειστικό κριτήριο προαγωγής. Με τον τρόπο αυτό διασαλεύεται η ιεραρχική δομή, αφού οι αξιωματικοί απόφοιτοι των ΑΣΣΥ καθίστανται νεότεροι των αξιωματικών εξ εθελοντών, εφόσον πολλοί εξ αυτών διαθέτουν προγενέστερη ημερομηνία κατάταξης. Λαμβανομένου μάλιστα υπόψη του γεγονότος ότι με το ν. 4407/2016, οι επετηρίδες των αξιωματικών αποφοίτων ΑΣΣΥ και αξιωματικών εξ εθελοντών διαχωρίστηκαν, οι τελευταίοι έχουν ήδη προσπεράσει τους πρώτους σε ιεραρχική και βαθμολογική εξέλιξη, με αποτέλεσμα να παγιωθεί η αλλαγή της αρχαιότητας υπέρ των αξιωματικών εξ εθελοντών.

Σημειωτέον επίσης ότι για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας κατάταξης των αξιωματικών εξ εθελοντών του ν.δ. 445/1974 προσμετράται και η τυχόν θητεία που είχαν υπηρετήσει ως κληρωτοί, με αποτέλεσμα ο χρόνος θητείας να λαμβάνεται υπόψη τόσο για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την βαθμολογική τους εξέλιξη, εν αντιθέσει με με τους αξιωματικούς αποφοίτους των ΑΣΣΥ, όπου η τυχόν ύπαρξη χρόνου θητείας προσμετράται μόνο στη συντάξιμη υπηρεσία.

Αξιοσημείωτο επίσης τυγχάνει και το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία ως αξιωματική αντιπολίτευση είχε καταψηφίσει το ν. 4609/2019, ενώ επίσης το Υπουργείο σας σε ανάλογη ερώτηση υποβληθείσα προ διετίας είχε απαντήσει ότι το ζήτημα ήταν υπό εξέταση.
 
Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:
Είναι στις προθέσεις του υπουργείου η ανάληψη σχετικής νομοθετικής πρωτοβουλίας προκειμένου να αρθεί το καθεστώς άνισης μεταχείρισης που έχει προκύψει από την εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 1 του ν. 4609/2019 και να αποκατασταθεί η ιεραρχική ομαλότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
Βουλευτής Β’ Πειραιά – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

loading...