Άδεια απουσίας λόγω τοποθέτησης ή μετάθεσης

 

1. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, χορηγείται άδεια απουσίας διάρκειας δέκα (10) συνεχών ημερών, με αποδοχές, λόγω τοποθέτησης ή μετάθεσής τους στο εσωτερικό ή το εξωτερικό,εφόσον απαιτείται η εξεύρεση νέας κατοικίας και η μεταφορά της οικοσκευής τους. Για μετάθεση εντός της ίδιας φρουράς, η διάρκεια της ως άνω άδειας είναι τρεις (3) συνεχείς ημέρες και μόνο για εξεύρεση νέας κατοικίας και μεταφορά οικοσκευής.

2. Η άδεια απουσίας λόγω τοποθέτησης ή μετάθεσης χορηγείται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου και υποβολής προβλεπόμενων δικαιολογητικών, από το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας και λογίζεται επιπλέον των λοιπών προβλεπόμενων αδειών απουσίας.

3. Η παραπάνω άδεια απουσίας χορηγείται ως εξής:

α. Πριν από τη χορήγηση του φύλλου πορείας ή μετάβασης, σε χρόνο τέτοιο, ώστε η ημερομηνία λήξης της άδειας να προηγείται της καθορισμένης ημερομηνίας χορήγησης του φύλλου πορείας ή μετάβασης.

β. Μαζί με το φύλλο πορείας ή μετάβασης, ώστε η πρώτη ημέρα κίνησης του μετατιθέμενου να είναι η επόμενη της ημερομηνίας λήξης της άδειας του.

γ. Από παρουσιάσεως και εγγραφής του μετατιθέμενου στη Μονάδα-Υπηρεσία, στην οποία μετατίθεται στο εσωτερικό ή από τον επαναπατρισμό του εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και όχι αργότερα των δύο (2) μηνών.
Νεότερη Παλαιότερη